Απόφαση 4187/12 - Άρθρο p2

Παράρτημα II


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέρος Α: Εξειδίκευση του όρου Ε3-1

 

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία υφίστανται προεπεξεργασία που περιλαμβάνει:

 

λιποσυλλογή και καθίζηση (να προβλέπεται τουλάχιστον τρίωρη παραμονή) σε στεγανή δεξαμενή και
εξουδετέρωση (προσθήκη τουλάχιστον 5 κιλών ασβέστη ανά τόνο ελαιοκάρπου ή 2 % ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων) στην ανωτέρω στεγανή δεξαμενή ή στην εδαφοδεξαμενή.

 

Αντί των ανωτέρω δύναται να ακολουθείται άλλη ισοδύναμη προεπεξεργασία.

 

Ειδικότερα η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 300 m από το όριο των οικισμών, από τουριστικές ζώνες, από εθνικές οδούς ή από άλλες θεσμοθετημένες περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να χωροθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 100 m από επαρχιακούς δρόμους και από το όριο της παραλίας.

 

Η εδαφοδεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει περίφραξη ελάχιστου ύψους 1.5 m, περιμετρική δενδροφύτευση και ανάχωμα για την αποφυγή υπερχειλίσεων, το οποίο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 m από το όριο του γειτονικού οικοπέδου.

 

Η εδαφοδεξαμενή πρέπει να είναι απολύτως στεγανή και να απέχει απόσταση τουλάχιστον 200 m από πηγές υδροληψίας πόσιμου νερού και απόσταση τουλάχιστον 100 m από πηγές υδροληψίας νερού άρδευσης και υδατορέματα.

 

Η διαστασιολόγηση της εδαφοδεξαμενής θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο η αναλογία ελαιόλαδο/υγρό απόβλητο είναι 1 m3/4 m3. Το βάθος της εδαφοδεξαμενής δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,5 μέτρο και η στάθμη των υγρών αποβλήτων το 80% του βάθους αυτής. Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσδιοριστούν ακριβέστερα μετά την κατάθεση επιστημονικά τεκμηριωμένης έκθεσης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη η διαθέσιμη τεχνολογία της εγκατάστασης και οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής (βροχοπτώσεις, κλίσεις εδάφους, κ.α.).

 

Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων).

 

Σε κάθε παραγωγική περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις δειγμάτων (τουλάχιστον δύο) από γειτονικές υδροληψίες, που θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία, η πρώτη στην έναρξη της περιόδου και η δεύτερη μετά από ένα εξάμηνο. Τα αποτελέσματα ανάλυσης των δειγμάτων θα πρέπει να τηρούνται σε αρχείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

Μέρος Β: Εξειδίκευση του όρου Ε3-2

 

Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς γνωστοποίηση στην Αδειοδοτούσα αρχή τεχνική έκθεση, σε τρία αντίτυπα, η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από γεωπόνο ή γεωλόγο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ή Τεχνολόγο Γεωπόνο - απόφοιτο τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Φυτικής Παραγωγής, ΘΕΚΑ, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Βιολογικής Γεωργίας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί την έκθεση στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στο Περιφερειακό Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων της οικείας Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση που κάποια από τις ως άνω Υπηρεσίες έχει σοβαρές επιφυλάξεις επί του περιεχομένου της τεχνικής μελέτης, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός 30 ημερών. Το περιεχόμενο της τεχνικής έκθεσης περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα Δ. Τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής της υδρολίπανσης (για κάθε ελαιοκομική περίοδο) ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή γνωστοποίηση, σε δυο αντίτυπα. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το σχέδιο διάθεσης των αποβλήτων (ποσότητα, περίοδο εφαρμογής, αγροτεμάχια στα οποία θα γίνει η εφαρμογή, χρήση εξοπλισμού) και τα αποτελέσματα των εδαφικών αναλύσεων του προηγούμενου έτους.

 

Ειδικά για την ελαιοκομική περίοδο 2017-2018 ο φορέας δύναται να υποβάλλει την τεχνική έκθεση ως 30-06-2018, για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία του. Έως τότε, για τη νόμιμη λειτουργία του, ο φορέας υποχρεούται να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή κατάλογο των αγροτεμαχίων στα οποία θα γίνει διάθεση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων, συνοδευόμενο με τις αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των παραγωγών για την παραχώρηση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για εφαρμογή υδρολίπανσης με ΥΑΕ και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση την ύπαρξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να μεριμνήσει για την διεξαγωγή των αναλύσεων της παραγράφου Δ3, πριν την εφαρμογή της υδρολίπανσης, καθώς και να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση την ύπαρξη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων.

 

Α. Ποσότητα και δόσεις Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείων (ΥΑΕ) νια ετήσια εφαρμογή υδρολίπανσης

 

Ως μέγιστος όγκος εφαρμογής διασποράς/υδρολίπανσης ορίζονται τα 20 m3/στρέμμα/ έτος για τους ελαιώνες και για τις λοιπές δενδροκαλλιέργειες εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών. Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους, με τον αριθμό των δόσεων να καθορίζεται και από τις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Η υδρολίπανση εφαρμόζεται ομοιόμορφα και όχι κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης ή όταν έχει προηγηθεί βροχόπτωση ή χιονόπτωση που έχει καταστήσει το έδαφος κορεσμένο σε νερό.

 

Β. Αποθήκευση

 

Η αποθήκευση των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται, είτε σε εδαφοδεξαμενή με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο μέρος Α του παρόντος Παραρτήματος, είτε σε κλειστές στεγανές δεξαμενές, προκειμένου να εφαρμοστεί η διασπορά υγρών αποβλήτων ελαιουργείων στο έδαφος, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Στην περίπτωση αποθήκευσης σε κλειστές στεγανές δεξαμενές ο μέγιστος χρόνος παραμονής τους πριν την εφαρμογή της υδρολίπανσης θα είναι το μέγιστο 10 ημέρες. Η αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου σε προεπεξεργασμένα υγρά απόβλητα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το διπλάσιο της πραγματικής ημερήσιας δυναμικότητας παραγωγής ελαιολάδου, όσον αφορά τα ελαιουργεία με μεταποιητική δυναμικότητα έως 6 τόνους ελαιοκάρπου ανά οκτάωρο και τουλάχιστον το τετραπλάσιο της πραγματικής ημερήσιας δυναμικότητας, όσον αφορά τα υπόλοιπα ελαιουργεία.

 

Ως πραγματική ημερήσια δυναμικότητα για τις ανάγκες του παρόντος, νοείται η μέση ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής ελαιολάδου της τελευταίας πενταετίας. Για νέες μονάδες ή μονάδες με χρόνο λειτουργίας μικρότερο των πέντε ετών ως πραγματική ημερήσια δυναμικότητα λαμβάνεται το 70% της ονομαστικής δυναμικότητας του συνόλου του μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Γ. Κριτήρια καταλληλότητας αγροτεμαχίων

 

Εδάφη που τηρούν κατάλληλες αποστάσεις από περιοχές συλλογής νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
Εδάφη σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 m από κατοικημένες περιοχές
Εδάφη όπου το βάθος του υπόγειου υδροφορέα είναι μεγαλύτερο των 10 m
Εδάφη με βάθος μεγαλύτερο του 0.5 m
Εδάφη που δεν είναι κορεσμένα σε νερό
Εδάφη με μικρές κλίσεις (<15%) ή διαμορφωμένα σε αναβαθμίδες, χωρίς επιφανειακές απορροές και χωρίς επίδραση σε επιφανειακά ύδατα.
Εδάφη που δεν χαρακτηρίζονται αμμώδη ή ελαφριάς σύστασης
Εδάφη με pH > 5
Εδάφη που δεν είναι πλούσια σε άλατα
Εδάφη που δεν είναι γηγενώς επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα.

 

Η τεκμηρίωση τήρησης των παραπάνω κριτηρίων καταλληλότητας αγροτεμαχίων για την εφαρμογή της διασποράς ΥΑΕ, γίνεται μέσω της τεχνικής έκθεσης, που υποβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας.

 

Δ. Περιεχόμενο τεχνικής έκθεσης

 

Δ1. Δεδομένα ελαιουργείου

 

Αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υγρών αποβλήτων.
Αναφορά των τεχνικών χαρακτηριστικών και τεκμηρίωση της διαστασιολόγησης του συστήματος προεπεξεργασίας (λιποσυλλογή, καθίζηση) των υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου.
Τιμές/συγκεντρώσεις των παρακάτω παραμέτρων των υγρών αποβλήτων μετά την προεπεξεργασία:
oΑιωρούμενα στερεά
oΛίπη και έλαια
oBOD5
oCOD
oΦαινόλες
opH
oΗλεκτρική αγωγιμότητα
oΟλικό Ν
oΡ205
oΚ20
oθειικά, χλωριούχα
oΝάτριο
Εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας βασικής λίπανσης (Ν, P205 και K20) που θα παρέχεται ανά στρέμμα με την υδρολίπανση.
Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της διασποράς στο αγροτεμάχιο, τεκμηρίωση ομοιόμορφης εφαρμογής σύμφωνα με τις ορθές γεωργικές πρακτικές για την άρδευση.

 

Δ2. Δεδομένα αγροτεμαχίων εφαρμογής υδρολίπανσης

 

Αντίγραφο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του ελαιοπαραγωγού.
Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα ή τοπογραφικό σκαρίφημα σε κατάλληλη κλίμακα, απ' όπου θα προκύπτει η κλίση του αγροτεμαχίου και θα απεικονίζονται πηγές, ρέματα, γεωτρήσεις, αγροτικοί δρόμοι, οικισμοί, κ.α. σε απόσταση 500 m από την περιοχή ενδιαφέροντος.
Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για την παραχώρηση του αγροτεμαχίου του για εφαρμογή υδρολίπανσης με ΥΑΕ.

 

Δ3. Δεδομένα καταλληλότητας εδαφών

 

Η καταλληλότητα εδαφών τεκμηριώνεται σε επίπεδο χαρτογραφικής ενότητας με βάση τα ακόλουθα:

 

Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά εδάφους που να τεκμηριώνουν τη μη επίδραση σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα (ενδεικτικά: βάθος εδάφους, υδατικό ισοζύγιο, ενεργό πορώδες, ταχύτητα διήθησης, κατακόρυφη κατανομή υπόγειου νερού, χαρακτηριστική καμπύλη υγρασίας εδάφους, υδραυλική αγωγιμότητα).
Αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων των παρακάτω εδαφικών παραμέτρων: α) Οργανικός άνθρακας, β) αλατότητα και γ) pH.

 

Για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εδαφολογικών αναλύσεων λαμβάνεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους ανά 100 στρέμματα ενιαίας καλλιεργήσιμης έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών δενδροκαλλιεργειών (εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών), όπως περιγράφεται στην ενότητα Ε.

 

Οι πληροφορίες της παραγράφου Δ3 δύνανται να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός ελαιουργεία που διαθέτουν τα ΥΑΕ τους στη δειγματισθείσα έκταση και μόνο για εκτάσεις που εμπίπτουν σ' αυτή.

 

Δ4. Αξιολόγηση - Συμπεράσματα

 

Επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων και αποτελεσμάτων, προκειμένου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα εφαρμογής της υδρολίπανσης.

 

Σε περίπτωση προσθήκης εδαφών χωρίς μεταβολή των δεδομένων του ελαιουργείου υποβάλλεται συμπληρωματική τεχνική έκθεση ως προς τα ως άνω Δ2, Δ3 και Δ4 δεδομένα και συμπεράσματα.

 

Ε. Δειγματοληψία - ανάλυση εδαφικών δειγμάτων

 

Η δειγματοληψία θα πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια ή κρατικά εργαστήρια ή εργαστήρια πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων ή εποπτευόμενων από το κράτος φορέων, ή από το συντάκτη της τεχνικής έκθεσης.

 

Η ανάλυση των εδαφικών δειγμάτων θα πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια ή κρατικά εργαστήρια ή εργαστήρια πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων ή εποπτευόμενων από το κράτος φορέων.

 

Η δειγματοληψία γίνεται ως εξής: Συλλέγεται ένα σύνθετο δείγμα εδάφους, που θα προέρχεται από 5-10 διαφορετικές θέσεις ακολουθώντας σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψίας για κάθε 100 στρέμματα ενιαίας καλλιεργήσιμης έκτασης ελαιώνων ή/και λοιπών δενδροκαλλιεργειών (εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών). Το δείγμα εδάφους (περίπου 2 kg) συλλέγεται με γεωγραφικό εντοπισμό των θέσεων του (GPS), από βάθος 30-60 cm.

 

Δειγματοληψία πραγματοποιείται:

 

Μια φορά για τις ανάγκες εκπόνησης της τεχνικής έκθεσης.

 

Και μία φορά ετησίως, έως το τέλος Μαΐου, για τις ανάγκες παρακολούθησης και από το ίδιο σημείο από το οποίο ελήφθη το αρχικό δείγμα της τεχνικής έκθεσης.

 

ΣΤ. Παρακολούθηση

 

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της διασποράς, στα εδαφικά δείγματα που συλλέγονται σε ετήσια βάση μετρώνται εργαστηριακά και υπολογίζονται οι παρακάτω παράμετροι: α) Οργανικός άνθρακας β) αλατότητα και γ) pH.

 

Σε περίπτωση που για κάποιες παραμέτρους δεν παρατηρούνται μεταβολές μεγαλύτερες του 10% από έτος σε έτος, είναι δυνατόν οι αναλύσεις να πραγματοποιούνται ανά δύο έτη και σε περίπτωση που μετά από τετραετία μια παράμετρος δεν έχει μεταβληθεί περισσότερο από 10% ανά τρία έτη.

 

Σε περίπτωση διαπίστωσης δυσμενών επιπτώσεων στο έδαφος ή στα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να αναστέλλει ή να τροποποιεί την εφαρμογή της υδρολίπανσης σε επίπεδο χαρτογραφικής ενότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 127402/1487/Φ15/2016 απόφασης (ΦΕΚ 3924/Β/2016) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 135207/1801/2017 απόφασης (ΦΕΚ 4333/Β/2017).

 

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.