Απόφαση 65150/13

Απόφαση 65150/1780/2013: Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 65150/1780/2013: Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει, (ΦΕΚ 3089/Β/2013), 04-12-2013.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24-11-2010.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

 

Το Παράρτημα VII της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), όπως ισχύει, το οποίο περιλαμβάνει την Ομάδα 7η

Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Παράρτημα VII

 

Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

α/α

Είδος έργου

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης

Θ ≥ 75.000

18.000 < Θ < 75.000

300 < Θ ≤ 18.000

Θ: θέσεις πάχυνσης

1 ισοδύναμο ζώο = 250 κοτόπουλα πάχυνσης

2

Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων

Θ ≥ 45.000

12.000 < Θ < 45.000

200 < Θ ≤ 12.000

Θ: θέσεις ωοτόκων ορνίθων

1 ισοδύναμο ζώο = 150 ωοτόκες όρνιθες

3

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg)

Θ ≥ 3.000

600 < Θ < 3.000

25 < Θ ≤ 600

Θ: θέσεις χοίρων πάχυνσης

1 ισοδύναμο ζώο = 8 χοίροι πάχυνσης

4

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg)

Θ ≥ 1.200

350 < Θ < 1.200

15 < Θ ≤ 350

Θ: θέσεις χοιρομητέρων

1 ισοδύναμο ζώο = 3 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους

5

Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης)

Θ ≥ 400

150 < Θ < 400

8 < Θ ≤ 150

Θ: θέσεις χοιρομητέρων

1 ισοδύναμο ζώο = 1 χοιρομητέρα με τα παράγωγά της

6

Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λ.π.)

 

I ≥ 30

1 < I < 30

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 100 πάπιες, ή 100 ινδιάνοι, ή 3.000 ορτύκια, ή 1.000 πέρδικες, ή 40 στρουθοκάμηλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, ή 250 φασιανοί

7

Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών

 

Κ ≥ 1.000

50 < Κ < 1.000

Κ: αριθμός κονικλομητέρων με τα παράγωγά τους

1 ισοδύναμο ζώο = 50 κονικλομητέρες με τα παράγωγά τους

8

Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων

 

Εντός περιοχών Natura: Α ≥ 1.600

Εκτός περιοχών Natura: Α ≥ 2.750

Εντός περιοχών Natura: 300 ≤ Α < 1.600

Εκτός περιοχών Natura: 600 ≤ Α < 2.750

Α: αιγοπρόβατα

1 ισοδύναμο ζώο = 50 αιγοπρόβατα

9

Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λ.π.)

 

Εντός περιοχών Natura: I ≥ 150

Εκτός περιοχών Natura: I ≥ 200

Εντός περιοχών Natura: 10 ≤ I < 150

Εκτός περιοχών Natura: 20 ≤ I < 200

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 2 μοσχάρια πάχυνσης ή 1 αγελάδα γαλακτοπαραγωγής ή 2 αγελάδες ελεύθερης βοσκής

10

Εκτροφή άλλων ζώων

(ιπποειδή, mink, αλεπούδες, σκύλοι κ.λ.π.)

 

I ≥ 100

5 < I < 100

I: ισοδύναμα ζώα

1 ισοδύναμο ζώο = 1 ίππος, ή 50 ενήλικα mink, ή 15 αλεπούδες ή 15 σκύλοι ανεξαρτήτως ηλικίας ή 60 ενήλικα τσιντσιλά

11

Εκτροφή σαλιγκαριών

 

 

Το σύνολο

 

12

Μικτές μονάδες

I ≥ 400

110 < I < 400

8 < I ≤ 110

I: ισοδύναμα ζώα, ως άθροισμα ίων επιμέρους ισοδυνάμων των εκτρεφομένων ειδών

13

Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών.

Το σύνολο

 

 

 

14

Εκκολαπτήρια

 

 

Το σύνολο

 

}

 

Ο παραπάνω πίνακας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.