Απόφαση 81304/89

Απόφαση 81304/6083/1989: Καθορισμός τιμών μονάδας επιφάνειας οικοδομικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 81304/6083/1989: Καθορισμός τιμών μονάδας επιφάνειας οικοδομικών έργων, (ΦΕΚ 886/Β/1989), 07-12-1989.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα και ειδικότερα το άρθρο 23.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 696/1974 περί αμοιβών Μηχανικών για σύνταξη μελετών κ.λ.π. (ΦΕΚ 301/Α/1974) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

4. Τις Τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και την ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικού και αξιόπιστου συστήματος προσδιορισμού των τιμών μονάδος επιφάνειας των οικοδομικών έργων.

 

5. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων όπως ίσχυαν την 31-08-1989 (άρθρο 41 του νόμου 1249/1982 όπως ισχύει).

 

6. Την υπ' αριθμόν 78070/5724/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 863/Β/1989), αποφασίζουμε:

 

Αντικαθίσταται η υπ' αριθμόν 78070/5724/1989 (ΦΕΚ 863/Β/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως εξής:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Αθήνα, 06-12-1989

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης παρατάθηκε:

μέχρι 28-02-1991 με την υπ' αριθμόν 26037/1991 απόφαση (ΦΕΚ 43/Β/1991),
μέχρι 29-03-1991 με την υπ' αριθμόν 27145/1991 απόφαση (ΦΕΚ 98/Δ/1991),
μέχρι 30-04-1991 με την υπ' αριθμόν 28130/1991 απόφαση (ΦΕΚ 196/Β/1991),
μέχρι 31-05-1991 με την υπ' αριθμόν 29204/1991 απόφαση (ΦΕΚ 277/Β/1991),
μέχρι 31-08-1991 με την υπ' αριθμόν 30562/1991 απόφαση (ΦΕΚ 386/Β/1991),
μέχρι 31-12-1991 με την υπ' αριθμόν 33182/1991 απόφαση (ΦΕΚ 774/Β/1991),
μέχρι 30-06-1992 με την υπ' αριθμόν 76159/1991 απόφαση (ΦΕΚ 1/Β/1992),
μέχρι 30-09-1992 με την υπ' αριθμόν 35933/1992 απόφαση (ΦΕΚ 456/Β/1992),
μέχρι 31-12-1992 με την υπ' αριθμόν 38228/1992 απόφαση (ΦΕΚ 1086/Δ/1992),
μέχρι 30-06-1993 με την υπ' αριθμόν 101022/1992 απόφαση.
μέχρι 31-12-1993 με την υπ' αριθμόν 32414/1993 απόφαση.
μέχρι 30-06-1994 με την υπ' αριθμόν 38618/1993 απόφαση (ΦΕΚ 97/Β/1994).
μέχρι 31-12-1994 με την υπ' αριθμόν 15613/1994 απόφαση.
μέχρι 30-06-1995 με την υπ' αριθμόν 30532/1995 απόφαση.
μέχρι 30-06-1996 με την υπ' αριθμόν 11029/1996 απόφαση.
μέχρι 31-12-1996 με την υπ' αριθμόν 17737/1996 απόφαση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.