Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/38

Οδηγία 1993/38/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 1993/38/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, (EEL 199/1993), 09-08-1993.

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

Έχοντας υπόψη:

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 τελευταία φράση και τα άρθρα 66, 100Α και 113,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

 

Εκτιμώντας:

 

1. ότι πρέπει εκδοθούν τα μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31-12-1992,

 

ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων,

 

2. ότι σύμφωνα με τα άρθρα 30 και 59 της συνθήκης, απαγορεύονται οι περιορισμοί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών όσον αφορά τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών,

 

3. ότι, βάσει του άρθρου 97 της συνθήκης Ευρατόμ, δεν μπορεί να αντιταχθεί κανένας περιορισμός βασιζόμενος στην ιθαγένεια, έναντι επιχειρήσεων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, όταν αυτές επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων επιστημονικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα εντός της Κοινότητας ή να παρέχουν συναφείς υπηρεσίες,

 

4. ότι οι στόχοι αυτοί απαιτούν επίσης το συντονισμό των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων που εφαρμόζουν οι φορείς που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς αυτούς,

 

5. ότι η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς καθορίζει πρόγραμμα δράσης και χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στους τομείς που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1971/305/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26-07-1971 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (4), καθώς και της οδηγίας [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21-12-1976 περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών (5),

 

6. ότι η Λευκή Βίβλος για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς καθορίζει επίσης πρόγραμμα δράσης και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του ανοίγματος των συμβάσεων υπηρεσιών,

 

7. ότι, μεταξύ των τομέων αυτών, συμπεριλαμβάνονται οι τομείς του ύδατος, της ενέργειας και των μεταφορών καθώς και, όσον αφορά την οδηγία [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών,

 

8. ότι ο αποκλεισμός των εν λόγω τομέων δικαιολογείται κυρίως από το ότι οι φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές διέπονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, από το δημόσιο δίκαιο, ενώ σε άλλες από το ιδιωτικό,

 

9. ότι η ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανοίγματος της αγοράς και εύλογης ισορροπίας κατά την εφαρμογή των κανόνων σύναψης των συμβάσεων στους τομές αυτούς απαιτεί τον ορισμό των αντίστοιχων φορέων με βάση άλλα κριτήρια και όχι το νομικό τους καθεστώς,

 

10. ότι, στους τέσσερις καλυπτόμενους τομείς, τα προς επίλυση προβλήματα για τη σύναψη των συμβάσεων παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, πράγμα που επιτρέπει την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια μιας και της αυτής πράξης,

 

11. ότι, μεταξύ των κύριων λόγων για τους οποίους οι φορείς που ασκούν δραστηριότητα στους τομείς αυτούς δεν προβαίνουν σε πρόσκληση υποβολής προσφορών, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, συγκαταλέγεται ο κλειστός χαρακτήρας των αγορών όπου ασκούν τις δραστηριότητές τους, λόγω της ύπαρξης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, χορηγούμενων από τις εθνικές αρχές, για τον εφοδιασμό, τη χρήση ή την εκμετάλλευση των δικτύων παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής για συγκεκριμένο σκοπό, τη χρήση ή την εκμετάλλευση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή για την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών προς το κοινό,

 

12. ότι ο άλλος κύριος λόγος της απουσίας κοινοτικού ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς προκύπτει από τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εθνικές αρχές μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά αυτών των φορέων, όπως, ιδίως, με συμμετοχή στα κεφάλαιά τους ή με εκπροσώπηση στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης ή εποπτείας των φορέων αυτών,

 

13. ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις δραστηριότητες αυτών των φορέων που είτε δεν αφορούν τους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, είτε, παρόλο που περιλαμβάνονται σε αυτές, είναι απευθείας εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό σε αγορές όπου η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη,

 

14. ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί κοινές διατάξεις για τη σύναψη των συμβάσεων που αφορούν τις δραστηριότητές τους στον τομέα του ύδατος,

 

ότι, για ορισμένους φορείς, ίσχυαν μέχρι σήμερα οι οδηγίες 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ όσον αφορά τις δραστηριότητες στον τομέα των υδραυλικών, αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων καθώς και της διάθεσης και επεξεργασίας λυμάτων,

 

15. ότι, ωστόσο, οι κανόνες σύναψης των συμβάσεων όπως οι προτεινόμενοι για τις συμβάσεις προμηθειών δεν ενδείκνυνται για την αγορά νερού, δεδομένης της ανάγκης εφοδιασμού με νερό από πηγές κοντά στον τόπο χρησιμοποίησής του,

 

16. ότι, αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η εκμετάλλευση γεωγραφικής περιοχής με σκοπό την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων, είναι δυνατόν να υπαχθεί σε εναλλακτικό καθεστώς το οποίο θα οδηγεί στον ίδιο στόχο του ανοίγματος των αγορών,

 

ότι η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει τον έλεγχο για το αν όντως τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις αυτές εκ μέρους των κρατών μελών που εφαρμόζουν το εναλλακτικό αυτό καθεστώς,

 

17. ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πρόκειται να προτείνει μέτρα για την άρση, μέχρι το 1992, των εμποδίων στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα του ηλεκτρισμού,

 

ότι κανόνες σύναψης των συμβάσεων όπως εκείνοι που προτείνονται για τις συμβάσεις προμηθειών, δεν καθιστούν δυνατή την άρση των υφισταμένων εμποδίων στην αγορά ενέργειας και καυσίμων στον τομέα της ενέργειας,

 

ότι, συνεπώς, δεν πρέπει να περιληφθούν οι αγορές στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη ότι η κατάσταση αυτή θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο, με βάση έκθεση και προτάσεις της Επιτροπής,

 

18. ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθμός 3975/87 (6) και (ΕΟΚ) αριθμός 3976/87 (7), η οδηγία [ΕΟΚ] 1987/601/ΕΟΚ (8) και η απόφαση [ΕΟΚ] 1987/602/ΕΟΚ (9) αποσκοπούν στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες εναέριων μεταφορών στο κοινό και ότι, συνεπώς, δεν θα πρέπει προς το παρόν να περιληφθούν οι φορείς αυτοί στην παρούσα οδηγία, με τη σκέψη ότι η κατάσταση πρέπει να επανεξετασθεί σε μεταγενέστερο στάδιο υπό το πρίσμα της προόδου που θα έχει επιτελεσθεί ως προς τον ανταγωνισμό,

 

19. ότι, λόγω του υπάρχοντος ανταγωνισμού στις κοινοτικές θαλάσσιες μεταφορές, δεν θα ήταν σκόπιμο για τις περισσότερες συμβάσεις στον τομέα αυτό να υποβάλλονται σε λεπτομερείς διαδικασίες,

 

ότι η κατάσταση των θαλάσσιων μεταφορέων που εκμεταλλεύονται θαλάσσια πορθμεία θα πρέπει να παρακολουθείται,

 

ότι ορισμένες υπηρεσίες ακτοπλοϊκών ή ποτάμιων πορθμείων των οποίων την εκμετάλλευση έχουν οι δημόσιες αρχές δεν πρέπει πλέον ν' αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ,

 

20. ότι πρέπει να διευκολυνθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τις μη καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία δραστηριότητες,

 

21. ότι οι κανόνες ανάθεσης των συμβάσεων υπηρεσιών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστεροι προς τους κανόνες που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις έργων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία,

 

22. ότι είναι αναγκαίο να αποφεύγονται τα εμπόδια στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών,

 

ότι, συνεπώς, οι παρέχοντες υπηρεσίες μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα,

 

ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει ωστόσο, την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των κανόνων για τις προϋποθέσεις άσκησης μιας δραστηριότητας ή ενός επαγγέλματος, υπό τον όρο ότι συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο,

 

23. ότι, για την εφαρμογή των κανόνων διαδικασίας καθώς και για λόγους εποπτείας, ο τομέας των υπηρεσιών προσδιορίζεται καλύτερα αν υποδιαιρεθεί σε κατηγορίες που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες θέσεις μιας κοινής ονοματολογίας,

 

ότι τα παραρτήματα ΧVΙΑ και ΧVΙΒ της παρούσας οδηγίας παραπέμπουν στην ονοματολογία CPC (κοινή ταξινόμηση των εμπορευμάτων) των Ηνωμένων Εθνών,

 

ότι η ονοματολογία αυτή ενδέχεται ν' αντικατασταθεί στο μέλλον από μια κοινοτική ονοματολογία,

 

ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί δυνατότητα ανάλογης αναπροσαρμογής της παραπομπής των παραρτημάτων ΧVΙΑ και ΧVΙΒ στην ονοματολογία CPC,

 

24. ότι η παροχή υπηρεσιών καλύπτεται από την παρούσα οδηγία μόνο στο βαθμό που βασίζεται σε συμβάσεις,

 

ότι δεν καλύπτεται η παροχή υπηρεσιών η απορρέουσα από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή συμβάσεις εργασίας,

 

25. ότι, δυνάμει του άρθρου 130 ΣΤ της συνθήκης, η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης αποτελεί ένα από τα μέσα ενίσχυσης των επιστημονικών και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ότι το άνοιγμα των συμβάσεων θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου αυτού,

 

ότι η συγχρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία,

 

ότι δεν καλύπτονται, συνεπώς, από την παρούσα οδηγία οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από εκείνες των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν αποκλειστικά στον αναθέτοντα φορέα για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του και εφόσον η παροχή υπηρεσιών αμείβεται εξ ολοκλήρου από τον αναθέτοντα φορέα,

 

26. ότι οι συμβάσεις που αφορούν απόκτηση ή μίσθωση γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων παρουσιάζουν ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν απρόσφορη την εφαρμογή των κανόνων σύναψης συμβάσεων,

 

27. ότι οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού παρέχονται συνήθως από οργανισμούς ή πρόσωπα τα οποία ορίζονται ή επιλέγονται κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό να υπόκεινται σε κανόνες σύναψης συμβάσεων,

 

28. ότι οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι εμπίπτουσες στην παρούσα οδηγία δεν περιλαμβάνουν συμβάσεις που αφορούν την έκδοση, αγορά, πώληση ή άλλη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων,

 

29. ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις συμβάσεις που κηρύσσονται απόρρητες ούτε στις συμβάσεις που ενδέχεται να βλάψουν τα βασικά συμφέροντα της κρατικής ασφάλειας ή που συνάπτονται σύμφωνα με άλλους κανόνες υπαγορευμένους από υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες ή διεθνείς οργανισμούς,

 

30. ότι οι συμβάσεις οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από ένα και μοναδικό καθορισμένο φορέα είναι δυνατόν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,

 

31. ότι οι υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας ή των κρατών μελών δεν πρέπει να επηρεασθούν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

 

32. ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ανατιθέμενες σε συνδεδεμένη επιχείρηση, κύρια δραστηριότητα της οποίας στον τομέα των υπηρεσιών είναι η παροχή των υπηρεσιών αυτών στον όμιλο στον οποίο η ίδια ανήκει και όχι η εμπορία τους στην αγορά,

 

33. ότι η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιορισθεί, για μια μεταβατική περίοδο, στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις οποίες οι διατάξεις της οδηγίας θα επιτρέψουν την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών,

 

ότι, για τις συμβάσεις με αντικείμενο άλλες υπηρεσίες, πρέπει να υπάρχει εποπτεία επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν ληφθεί απόφαση ενόψει της πλήρους εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας,

 

ότι αυτός ο μηχανισμός παρακολούθησης πρέπει να θεσπιστεί από την παρούσα οδηγία και βάσει αυτού να επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν γνώση των σχετικών πληροφοριών,

 

34. ότι οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πτυχίων ή των άλλων αποδεικτικών τυπικών προσόντων εφαρμόζονται όταν πρέπει ν' αποδειχθεί η κατοχή συγκεκριμένων προσόντων για να επιτραπεί η συμμετοχή σε μια διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σ' ένα διαγωνισμό μελετών,

 

35. ότι τα προϊόντα, τα έργα ή οι υπηρεσίες πρέπει να περιγράφονται με παραπομπή σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

 

ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ένα προϊόν, ένα έργο ή μια υπηρεσία ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζεται από τον αναθέτοντα φορέα, η παραπομπή αυτή μπορεί να συμπληρώνεται από προδιαγραφές, οι οποίες δεν πρέπει να μεταβάλλουν τη φύση της τεχνικής λύσης ή των τεχνικών λύσεων που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές,

 

36. οι αρχές της ισοδυναμίας και της αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών προτύπων, τεχνικών προδιαγραφών και κατασκευαστικών μεθόδων εφαρμόζονται στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία,

 

37. ότι οι κοινοτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών τις συναπτόμενες σε τρίτες χώρες,

 

ότι, οσάκις η πρόσβαση αυτή είναι εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου περιορισμένη, η Κοινότητα οφείλει να προσπαθεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση,

 

ότι πρέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι δυνατή η λήψη μέτρων σχετικών με την πρόσβαση των επιχειρήσεων τρίτης χώρας στις συμβάσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή με τις προσφορές τις προερχόμενες από αυτή τη χώρα,

 

38. ότι, οσάκις οι αναθέτοντες φορείς ορίζουν, κατόπιν κοινής συμφωνίας με τους υποψήφιους, τις προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, τηρούν την αρχή της ελλείψεως διακρίσεων,

 

ότι, ελλείψει παρόμοιας συμφωνίας, απαιτείται να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις,

 

39. ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη η βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα των υποχρεώσεων όσον αφορά την προστασία και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος όπου εκτελούνται τα έργα,

 

40. ότι πρέπει να ενταχθούν στους στόχους της Κοινότητας, τηρουμένων των αρχών της συνθήκης, οι εθνικές διατάξεις για τη σύναψη κρατικών συμβάσεων προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης,

 

41. ότι οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να είναι σε θέση να απορρίπτουν τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές μόνον αφού ζητήσουν, γραπτώς, διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς,

 

42. ότι, εντός ορισμένων ορίων, πρέπει να προτιμούνται οι κοινοτικής καταγωγής προσφορές, εφόσον οι συνυποβαλλόμενες προσφορές που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι ισοδύναμες προς αυτές,

 

43. ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να βλάπτει τη θέση της Κοινότητας σε οποιαδήποτε διεξαγόμενη ή μελλοντική, διεθνή διαπραγμάτευση,

 

44. ότι, με βάση τα αποτελέσματα αυτών των διεθνών διαπραγματεύσεων, το ευεργέτημα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας πρέπει να μπορεί να επεκταθεί και σε μη κοινοτικές προσφορές, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου,

 

45. ότι οι κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς πρέπει να αποτελούν πλαίσιο για τις θεμιτές εμπορικές πρακτικές και να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία,

 

46. ότι, σε αντιστάθμισμα της ευελιξίας αυτής και χάριν της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πρέπει να εξασφαλιστεί ένα κατώτατο επίπεδο διαφάνειας και να υιοθετηθούν οι κατάλληλες μέθοδοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,

 

47. ότι είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι οδηγίες 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ με σκοπό το σαφή προσδιορισμό των πεδίων εφαρμογής τους,

 

ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ δεν πρέπει να περιοριστεί, με εξαίρεση τις συμβάσεις στους τομείς του ύδατος και των τηλεπικοινωνιών,

 

ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ δεν πρέπει να περιοριστεί, με εξαίρεση ορισμένες συμβάσεις στον τομέα του ύδατος,

 

ότι το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 1971/305/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ δεν πρέπει πάντως να επεκταθεί στις συμβάσεις που συνάπτουν οι μεταφορείς που εκτελούν χερσαίες, εναέριες, θαλάσσιες, ακτοπλοϊκές ή ποτάμιες μεταφορές, και οι οποίοι, μολονότι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, ανήκουν στο δημόσιο,

 

ότι, πάντως, ορισμένες συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν οι μεταφορείς που εκτελούν χερσαίες, εναέριες, θαλάσσιες, ακτοπλοϊκές ή ποτάμιες μεταφορές, και οι οποίοι, μολονότι ασκούν οικονομικές δραστηριότητες εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, ανήκουν στο δημόσιο, πρέπει να καλύπτονται από τις οδηγίες αυτές,

 

48. ότι η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση την πείρα που θα αποκτηθεί,

 

49. ότι το άνοιγμα των συμβάσεων, στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία, πιθανόν να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία του Βασιλείου της Ισπανίας,

 

ότι οι οικονομίες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας θα πρέπει να καταβάλλουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες,

 

ότι πρέπει να δοθούν κατάλληλες συμπληρωματικές προθεσμίες στα κράτη μέλη αυτά για να θέσουν σε εφαρμογή την παρούσα οδηγία,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Τίτλος Ι: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Τίτλος ΙΙ: Εφαρμογή σε δύο επίπεδα

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Τίτλος ΙΙΙ: Τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα

 

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Τίτλος IV: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Τίτλος V: Προεπιλογή, επιλογή και ανάθεση

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

 

Τίτλος VΙ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 42Α

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

 

Παράρτημα I: Μεταφορά ή διανομή πόσιμου νερού

Παράρτημα ΙΙ: Παραγωγή, μεταφορά ή διανομή ηλεκτρισμού

Παράρτημα ΙΙΙ: Μεταφορά ή διανομή αερίου ή θερμότητας

Παράρτημα IV: Αναζήτηση και εξόρυξη πετρελαίου ή αερίου

Παράρτημα V: Αναζήτηση και εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων

Παράρτημα VI: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών

Παράρτημα VII: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο

Παράρτημα VIII: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αεροδρομίου

Παράρτημα ΙΧ: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλάσσιου λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού σταθμού

Παράρτημα X: Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Παράρτημα XI: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αντιστοιχεί στη γενική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE)

Παράρτημα XII

Παράρτημα ΧΙΙΙ: Ανακοίνωση σχετικά με την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Παράρτημα XIV: Ανακοίνωση περιοδικής ενημέρωσης

Παράρτημα XV: Ανακοίνωση για τις ανατεθείσες συμβάσεις

Παράρτημα XVI: Υπηρεσίες κατά την έννοια των άρθρων 15 και 16

Παράρτημα XVII: Προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών

Παράρτημα XVIII: Αποτελέσματα διαγωνισμών μελετών

 

Λουξεμβούργο, 14-06-1993.

 

Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος J. TROJBORG

 

(1) ΕΕC 337/1992, σελίδα 1.

(2) ΕΕC 176/1992, σελίδα 136 και ΕΕC 150/1993.

(3) ΕΕC 106/1992, σελίδα 6.

(4) ΕΕL 185/1971, σελίδα 5. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία [ΕΟΚ] 1989/440/ΕΟΚ (ΕΕL 210/1989, σελίδα 1.)

(5) ΕΕL 13/1989, σελίδα 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία [ΕΟΚ] 1988/295/ΕΟΚ (ΕΕL 127/1988, σελίδα 1.).

(6) ΕΕL 374/1987, σελίδα 1.

(7) ΕΕL 374/1987, σελίδα 9.

(8) ΕΕL 374/1987, σελίδα 12.

(9) ΕΕL 374/1987, σελίδα 19.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.