Ευρωπαϊκή Οδηγία 1993/38 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους αναθέτοντες φορείς οι οποίοι:

 

α) είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις και ασκούν δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2,

 

β) εάν δεν είναι δημόσιες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, δραστηριότητα αναφερόμενη στην παράγραφο 2, ή πολλές από τις δραστηριότητες αυτές και απολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορηγουμένων από αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

 

2. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας είναι οι ακόλουθες:

 

α) η διάθεση ή η εκμετάλλευση σταθερών δικτύων σχεδιασμένων για να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς ή της διανομής:

 

i) πόσιμου νερού ή

ii) ηλεκτρισμού ή

iii) αερίου ή θερμότητας

 

ή η τροφοδότηση των δικτύων αυτών με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα,

 

β) η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, με σκοπό:

 

i) την αναζήτηση, συλλογή ή εξόρυξη πετρελαίου, αερίου, άνθρακα ή άλλων στερεών καυσίμων ή

ii) τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων ή ποτάμιων λιμένων ή άλλων τερματικών σταθμών μεταφορικών μέσων σε αεροπορικούς, θαλάσσιους ή ποτάμιους μεταφορείς,

 

γ) η εκμετάλλευση δικτύων που παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό στους τομείς των μεταφορών με σιδηρόδρομο, αυτόματα συστήματα, τραμ, τρόλεϊ, λεωφορεία ή καλώδιο.

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφορών, θεωρείται ότι υφίσταται δίκτυο όταν η υπηρεσία παρέχεται με τους όρους που ορίζονται από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους, όπως οι όροι που αφορούν τις ακολουθητέες διαδρομές, τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα ή τη συχνότητα παροχής της υπηρεσίας,

 

δ) η διάθεση ή εκμετάλλευση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή η παροχή μιας ή περισσοτέρων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό.

 

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο β), ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που απορρέουν από άδεια που χορηγείται από αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους, μέσω οιασδήποτε νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης που έχει ως αποτέλεσμα να ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους φορείς ή άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στην παράγραφο 2.

 

Θεωρείται ότι ένας αναθέτων φορέας απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων, ιδίως όταν:

 

α) για τις ανάγκες της κατασκευής των δικτύων ή της τοποθέτησης των εγκαταστάσεων κατά την έννοια της παραγράφου 2, ο εν λόγω φορέας μπορεί να κινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του δημοσίου ή σύσταση δουλείας, ή να χρησιμοποιήσει το έδαφος, το υπέδαφος και το χώρο τον υπερκείμενο της δημοσίας οδού προκειμένου να τοποθετήσει τον εξοπλισμό του δικτύου,

 

β) στην περίπτωση της παραγράφου 2 στοιχείο α), ο εν λόγω φορέας τροφοδοτεί, με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, ένα δίκτυο του οποίου την εκμετάλλευση έχει αναλάβει φορέας που απολαύει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων που χορηγούνται από αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

 

4. Η παροχή στο κοινό υπηρεσίας μεταφορών μέσων λεωφορείου δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο γ) όταν άλλοι φορείς μπορούν ελεύθερα να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, είτε γενικά, είτε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους στους οποίους υπόκεινται οι αναθέτοντες φορείς,

 

5. Η τροφοδότηση, με πόσιμο νερό, ηλεκτρισμό, αέριο ή θερμότητα, δικτύων που προορίζονται να παράσχουν υπηρεσία στο κοινό από μέρους αναθέτοντος φορέα άλλου από τις δημόσιες αρχές, δεν θεωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παραγράφου 2 στοιχείο α) όταν:

 

α) στην περίπτωση του πόσιμου νερού ή του ηλεκτρισμού:

 

η παραγωγή πόσιμου νερού η ηλεκτρισμού από τον ενδιαφερόμενο φορέα γίνεται διότι η κατανάλωσή του είναι αναγκαία για την άσκηση δραστηριότητας μη οριζόμενης στην παράγραφο 2 και
η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μόνον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου νερού ή ενέργειας του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου,

 

β) στην περίπτωση του αερίου ή της θερμότητας:

 

η παραγωγή αερίου ή θερμότητας από τον ενδιαφερόμενο φορέα αποτελεί αναπόφευκτο αποτέλεσμα της άσκησης δραστηριότητας μη οριζόμενης στην παράγραφο 2 και
η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου αποβλέπει μόνο στην οικονομική εκμετάλλευση της παραγωγής αυτής και αντιστοιχεί το πολύ σε 20% του κύκλου εργασιών του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους συμπεριλαμβανομένου.

 

6. Οι αναθέτοντες φορείς που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι ως X ανταποκρίνονται στα προαναφερόμενα κριτήρια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι κατάλογοι θα είναι όσο το δυνατόν πληρέστεροι, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις τροποποιήσεις των καταλόγων τους. Η Επιτροπή αναθεωρεί τα παραρτήματα Ι ως X σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 40.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.