Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Στατιστικές υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68 παράγραφος 2, στατιστική κατάσταση σχετικά με το συνολικό ύψος, κατανεμημένο κατά κράτη μέλη και κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι έως Χ, των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αξίας μικρότερης από τα όρια του άρθρου 16 αλλά οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν τα όρια αυτά, θα καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία.

 

(2) Όσον αφορά τις κατηγορίες δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα παραρτήματα ΙI, IΙI, V, IX και X, τα κράτη μέλη μεριμνούν, σύμφωνα με ρυθμίσεις που θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 68, παράγραφος 2, ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή στατιστική κατάσταση των συμβάσεων που ανατέθηκαν το αργότερο στις 31-10-2004 για το προηγούμενο έτος και στη συνέχεια πριν από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην κατάσταση αυτή, περιλαμβάνονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της συμφωνίας.

 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 8 του παραρτήματος XVIΙA, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών οι οποίες απαριθμούνται στην κατηγορία 5 του παραρτήματος XVIIA των οποίων οι κλάσεις στο CPV είναι αντίστοιχες με αριθμό αναφοράς CPC 7524, 7525 και 7526 ή τις υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIIB.

 

(3) Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

 

α) για λόγους διοικητικής απλούστευσης, μπορούν να εξαιρούνται οι συμβάσεις μικρότερης αξίας, εφόσον δεν θίγεται η χρησιμότητα των στατιστικών,

 

β) τηρείται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των παρεχομένων πληροφοριών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.