Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17 - Άρθρο 68

Άρθρο 68: Διαδικασία επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(1) Η Επιτροπή επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 1 της απόφασης [ΕΟΚ] 1971/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου (31) (στο εξής αποκαλούμενη επιτροπή).

 

(2) Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης [ΕΟΚ] 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

 

(3) Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

 

(31) ΕΕL 185/1971, σελίδα 15, απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση [ΕΟΚ] 1977/63/ΕΟΚ (ΕΕL 13/1977, σελίδα 15).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.