Νόμος 1797/88 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Έννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του νόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι προμήθειες των κάθε φύσης υλικών, αναλώσιμων ή μη, που ενεργούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

2. Ως προμήθειες νοούνται κατά το νόμο αυτόν και οι αναθέσεις εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, μεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται με την προμήθεια υλικών.

 

3. Όσοι από τους φορείς της παραγράφου 1 ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα και δρουν ανταγωνιστικά με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού μόνο για τον προγραμματισμό των προμηθειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, καθορίζονται οι φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να επεκτείνεται ολικά ή μερικά η εφαρμογή του νόμου αυτού για τις προμήθειες:

 

α) άλλων φορέων, πέρα από εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού,

 

β) των φορέων της παραγράφου 3, όσον αφορά και την εκτέλεση των προμηθειών τους,

 

γ) του μηχανολογικού - ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού ή άλλης μορφής εξοπλισμού και υλικών που ενσωματώνονται σε δημόσια έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) και τις διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή του.

 

Με όμοια προεδρικά διατάγματα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΠ, μπορεί να εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού ολικά ή μερικά φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ή και προμήθειές τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.