Νόμος 1797/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προγραμματισμός προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι προμήθειες των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, πριν αρχίσει η διαδικασία υλοποίησής τους, υπόκεινται σε έγκριση. Η έγκριση αυτή παρέχεται με την ένταξη των προμηθειών τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ).

 

2. Δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών οι προμήθειες υλικών των εδαφίων β και γ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.

 

3. Στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών καθορίζονται τουλάχιστον το είδος, η ποσότητα, η αξία, η πηγή χρηματοδότησης και ο φορέας εκτέλεσης. Με το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μπορεί να καθορίζεται και ο τρόπος διενέργειας των προμηθειών σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3.

 

4. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών καταρτίζεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (ΕΠΠΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 12 από τα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, με βάση τα επί μέρους προγράμματα προμηθειών, που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορείς.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης, το περιεχόμενο, ο χρόνος υποβολής των επί μέρους προγραμμάτων από τους φορείς, καθώς και άλλη διαδικασία που αφορά το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, μπορούν να εξαιρούνται από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, φορείς, προμήθειες ή κατηγορίες προμηθειών. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η παραπάνω εξαίρεση.

 

7. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, στην οποία και καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του.

 

8. Με την εγκριτική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μπορεί και εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου να ρυθμίζουν, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, όλα τα θέματα που αναφέρονται στη συμπλήρωση και τροποποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών που έχει εγκριθεί καθώς και να προβαίνουν σε προεγκρίσεις προμηθειών που πρόκειται να ενταχθούν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του επόμενου έτους.

 

9. Οι φορείς εκτέλεσης των προμηθειών υποχρεούνται να παρέχουν στα Υπουργεία Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, απολογιστικά στοιχεία για την εκτέλεση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. Η διαδικασία, το περιεχόμενο και ο χρόνος υποβολής των απολογιστικών στοιχείων καθορίζονται με κοινή απόφαση των παραπάνω υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.