Νόμος 1845/89 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κανονισμός κατάστασης προσωπικού - Κανονισμός προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας καταρτίζει τους κανονισμούς κατάστασης προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τους υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

2. Με τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού καθορίζεται το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας που αναφέρεται στο άρθρο 16 (Σημείωση: άρθρο 15), οι οποίες κατανέμονται κατά αρμοδιότητα και διαρθρώνονται σε βαθμούς και καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για το διορισμό τους στις θέσεις αυτές. Η εμπειρία και η εξειδίκευση των υποψηφίων αποδεικνύονται με έγγραφα. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα προσόντα για το διορισμό και την προαγωγή του τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού και του προσωπικού υποστήριξης, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να καθορίζεται και ο αριθμός των έκτακτων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 26 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

3. Με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.