Νόμος 4412/16 - Άρθρο 375

Άρθρο 375: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 50 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015), η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η οικονομική διαχείριση γίνεται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας.}

 

2. Στο άρθρο 130 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε 10.000 €. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 4173/2013 (ΦΕΚ 169/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι όροι και οι διαδικασίες προμήθειας προγράμματος, αγορών ακινήτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης καθορίζονται με κανονισμούς, που καταρτίζονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

4. Στο άρθρο 5 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) η φράση το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αντικαθίσταται από τη φράση Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

5. Τα άρθρα 8 και 26 του νόμου 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/2013), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 8: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, που δίδεται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης. Με τον κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς ακινήτων, παραχώρησης χρήσης ακινήτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού η εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων ανταλλαγών και ανταλλαγών ακινήτων πραγμάτων.

 

Άρθρο 26: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης ακινήτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος.}

 

6. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/2011) προστίθεται μετά το σημείο θ)θ', σημείο ι)ι' ως εξής:

 

{ι)ι) 1 εκπρόσωπο της Αρχής με τον αναπληρωτή του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.}

 

7. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 € και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.}

 

8. Στο τέλος των περιπτώσεων 6)α, 14, 15 και 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόματα από το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.}

 

9. Στο άρθρο 3 του νόμου 3861/2010, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόματα από το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων.}

 

10. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέτουσα αρχή κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.}

 

11. Το άρθρο 24 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 24: Εκμισθώσεις

 

Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αγορών ακινήτων, μισθώσεων ακινήτων εκμισθώσεων και γενικά παραχώρησης χρήσης ακινήτων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων ακινήτων πραγμάτων κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.}

 

12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες

 

1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της εταιρίας.}

 

13. Η υποπερίπτωση iii, της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας.}

 

14. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4, του άρθρου 7 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθμίζονται θέματα, όροι και διαδικασίες αναφορικά:

 

α)α) με την εφαρμογή και τη διαχείριση προγραμμάτων του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τμημάτων τους,

 

β)β) με τη χρηματοδότηση έργων, μελετών και υπηρεσιών που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους ή απαιτούνται για την υποστήριξή τους και

 

γ)γ) με την ένταξη έργων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στα ανωτέρω προγράμματα ή τμήματά τους και τη χρηματοδότηση τους.}

 

15. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με κανονισμό οικονομικής διαχείρισης που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΟΓ, εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΟΓ, το λογιστικό του σύστημα και οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.}

 

16. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 21: Κανονισμός κατάστασης προσωπικού - Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης

 

1. Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας καταρτίζει τους κανονισμούς κατάστασης προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και τους υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (...)

 

3. Με τον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχος τους.}

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου 74 και η παράγραφος 5 του άρθρου 76 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 74: Ιδρύματα - Λοιπά νομικά πρόσωπα

 

(άρθρο 21 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 2218/1994)

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη φύση των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που μπορούν να συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το σκοπό, τη διοίκηση, την εκλογή και τον ορισμό των οργάνων, τις αρμοδιότητες αυτών και τη λειτουργία τους, τους πόρους, την περιουσία, την οργάνωση και την εποπτεία, το προσωπικό, την οικονομική διοίκηση και τη διαχείριση, τους κανονισμούς, τις δωρεές και τις σχέσεις των δωρητών με το ίδρυμα, τις κληροδοσίες, τις κληρονομιές, την κατάργηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Άρθρο 76: Αμιγείς Νομαρχιακές Επιχειρήσεις

 

(άρθρο 21 παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11 και 17 του νόμου 2218/1994)

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση των αμιγών νομαρχιακών ή διανομαρχιακών επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα όργανα των επιχειρήσεων αυτών, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους, την εκλογή και τον ορισμό αυτών, την οικονομική διοίκηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτής, την ταμιακή υπηρεσία, τις αποσβέσεις, την οργάνωση και την εποπτεία, τους κανονισμούς, το προσωπικό, τη διάθεση των εσόδων, τη λύση και εκκαθάριση αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 520/1988 (ΦΕΚ 236/Α/1988) εφαρμόζονται αναλόγως και στις αμιγείς επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.}

 

18. Το άρθρο 1 της κοινής απόφασης 191038/2003 (ΦΕΚ 1088/Β/2003) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού

 

Ο Κανονισμός καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο:

 

α) πραγματοποιείται η είσπραξη και η οικονομική διαχείριση των πόρων του ΕΚΕΠ,

 

β) εκτελούνται οι κάθε φύσης δαπάνες του ΕΚΕΠ.}

 

19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 58192/2000 (ΦΕΚ 61/Β/2000) των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων

 

1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.}

 

20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 της κοινής απόφασης 31/1999 (ΦΕΚ 2302/Β/1999) του Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 41: Μισθώσεις ακινήτων

 

1. Οι μισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛΓΑ, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.}

 

21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης 16151/1994 (ΦΕΚ 511/Β/1994) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων

 

1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛΓΑ, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.}

 

22. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της κοινής απόφασης 49/1994 (ΦΕΚ 19/Β/1994) των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων

 

1. Οι μισθώσεις ή εκμισθώσεις ακινήτων για τις ανάγκες του ΕΛΟΓ, γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΟΓ μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.}

 

23. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 της απόφασης 18259/1990 (ΦΕΚ 419/Β/1990) του Υπουργού Γεωργίας αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 39: Μισθώσεις - Εκμισθώσεις ακινήτων

 

1. Οι εκμισθώσεις κινητών για τις ανάγκες του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, ως προς τη διαδικασία προκήρυξης, δημοσίευσης, παραλαβή προσφορών, κρίση και ανάθεση, σύμβαση κ.λ.π.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.