Νόμος 1892/90

Ν1892/1990: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1892/1990: Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 101/Α/1990), 31-07-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων

 

Άρθρο 1: Έννοια παραγωγικής επένδυσης

Άρθρο 2: Υπαγόμενες επιχειρήσεις

Άρθρο 3: Περιοχές της Επικράτειας

Άρθρο 4: Περιεχόμενο της επιχορήγησης

Άρθρο 5: Προϋποθέσεις και περιορισμοί για την επιχορήγηση επενδύσεων

Άρθρο 6: Διαδικασία παροχής των επιχορηγήσεων επενδύσεων

Άρθρο 7: Ύψος επιχορήγησης - Διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 8: Γνωμοδοτικές επιτροπές και όργανα ελέγχου

Άρθρο 9: Ειδικές επενδύσεις

Άρθρο 10: Συμμετοχή του Δημοσίου στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτού

 

Επιδότηση Επιτοκίου

 

Άρθρο 11: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

 

Αφορολόγητες Εκπτώσεις

 

Άρθρο 12: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 13: Προϋποθέσεις πραγματοποίησης αφορολόγητων εκπτώσεων

Άρθρο 14: Φορολογία των εκπτώσεων

 

Αυξημένες Αποσβέσεις

 

Άρθρο 15: Περιεχόμενο και έκταση του κινήτρου

Άρθρο 16: Φορολογική μεταχείριση των αυξημένων αποσβέσεων

Άρθρο 17: Λύση διαφορών

Άρθρο 18: Επιστροφή επιχορήγησης που έχει καταβληθεί

Άρθρο 19: Παροχή κινήτρων για χρήση εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση

Άρθρο 20: Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων

Άρθρο 21: Φορολογικά κίνητρα εμπορικών επιχειρήσεων

Άρθρο 22: Μέριμνα για την έκδοση αδειών εγκατάστασης

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 23Α: Επιχειρηματικά σχέδια

Άρθρο 23Β: Ειδικές επενδύσεις βιομηχανικών μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ποιότητας

 

Κεφάλαιο Β: Δικαιοπραξίες στις παραμεθόριες περιοχές

 

Άρθρο 24: Έννοια παραμεθόριων περιοχών

Άρθρο 25: Απαγόρευση δικαιοπραξιών

Άρθρο 26: Διαδικασία άρσης απαγορεύσεων

Άρθρο 27: Άρση απαγορεύσεων

Άρθρο 28: Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων

Άρθρο 29: Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων

Άρθρο 30: Ακυρότητες

Άρθρο 31: Διατηρούμενες σε ισχύ και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Οριοθέτηση περιοχών

 

Κεφάλαιο Γ: Εργασιακές σχέσεις

 

Άρθρο 33: Προστασία μισθωτών προβληματικών επιχειρήσεων

Άρθρο 34: Επιδότηση απασχόλησης

Άρθρο 35: Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Άρθρο 36: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 37: Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων

Άρθρο 38: Μερική απασχόληση

Άρθρο 39: Κοινωνική ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων

Άρθρο 40: Πρόσθετες ομάδες εργασίας

Άρθρο 41: Διευθέτηση χρόνου εργασίας

Άρθρο 42: Ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού τους

Άρθρο 43: Σύνδεση αμοιβής με την παραγωγικότητα

 

Κεφάλαιο Δ: Προβληματικές και υπερχρεωμένες επιχειρήσεις

 

Άρθρο 44: Συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης

Άρθρο 45: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 46: Επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1386/1983

Άρθρο 46Α

Άρθρο 46Β

Άρθρο 46Γ

Άρθρο 47: Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του νόμου [Ν] 1386/1983

Άρθρο 48: Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Πτωχευτικού Δικαίου

Άρθρο 49: Φορολογικές ρυθμίσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις για το Δημόσιο Τομέα

 

Άρθρο 50: Κατάργηση διατάξεων

Άρθρο 51: Επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα

Άρθρο 52: Ρύθμιση θεμάτων εταιρειών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 53: Ιδιωτικές κλινικές

Άρθρο 54: Διασφάλιση της ετοιμότητας της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

Κεφάλαιο Ζ: Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών

 

Άρθρο 55: Ναυτικές εταιρίες

Άρθρο 56: Αποθετήρια

Άρθρο 57: Όργανα διοικήσεως

Άρθρο 58: Δηλώσεις

Άρθρο 59: Έγγραφα - Χρηματιστηριακές συμβάσεις

Άρθρο 60: Δικαίωμα εγγραφής

Άρθρο 61: Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις για τους χρηματιστές

 

Κεφάλαιο Η: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

 

Άρθρο 63: Μέτρα για το δημογραφικό πρόβλημα

Άρθρο 64: Σταδιακή μείωση προνομιούχων παροχών

Άρθρο 65: Θέματα εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τους κατοίκους των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 67: Πώληση συναλλάγματος

Άρθρο 68: Αναπτυξιακές εταιρείες και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Θ: Αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

 

Άρθρο 69: Σύσταση ανωνύμων εταιρειών για την αξιοποίηση δημόσιων κτημάτων

Άρθρο 70: Καθορισμός δημόσιων εκτάσεων προς ανάπτυξη

Άρθρο 71: Έκδοση κτηματικών ομολόγων

Άρθρο 72: Πολεοδομική μελέτη των εκτάσεων

Άρθρο 73: Εγγύηση του Δημοσίου

Άρθρο 74: Διαδικαστικά θέματα - Παραγραφή

Άρθρο 75: Έσοδα διάθεσης ομολόγων - Χρηματοδότηση εταιρειών για κάλυψη δαπανών

 

Κεφάλαιο Ι: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 76: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

 

Άρθρο 77: Επανασύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής νόμου [Ν] 27/1975 και νόμου [Ν] 29/1975 και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση λειτουργίας και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης

 

Άρθρο 78: Σύσταση γενικών διευθύνσεων

Άρθρο 79: Σύσταση Υπηρεσιών

Άρθρο 80: Σύσταση μονάδων στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής

Άρθρο 81: Περιορισμός υπογραφών

Άρθρο 82: Προγράμματα διοικητικής εκπαίδευσης

Άρθρο 83: Βράβευση προτάσεων και μελετών

Άρθρο 84: Ενεργοποίηση Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 85: Ανάθεση ελέγχων οικονομικής διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Άρθρο 86: Κυρώσεις για τη μη έγκαιρη συμμόρφωση προς κυβερνητικές αποφάσεις ή μέτρα

Άρθρο 87: Απόσπαση ή διάθεση σε υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 88: Υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής

Άρθρο 89: Διαδικασία προμήθειας ειδών πληροφορικής

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών

 

Άρθρο 90: Κατάργηση τμήματος διπλωματικής κατεύθυνσης

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

 

Άρθρο 91: Περιοχή δόμησης σε αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 92: Εκσυγχρονισμός πολιτικής για τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΕ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Άρθρο 93: Κινητές επικοινωνίες προστιθέμενης αξίας

Άρθρο 94: Τέλη λειτουργίας ραδιοσταθμών CΒ

 

Κεφάλαιο ΙΣΤ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 95: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Άρθρο 96: Χρήση, εκτέλεση και εκμετάλλευση δημόσιων έργων

Άρθρο 97: Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων

Άρθρο 98: Οικιστική ανάπτυξη

Άρθρο 99: Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 100: Κτηματολόγιο

 

Κεφάλαιο ΙΖ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 101: Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών

Άρθρο 102: Ειδικές δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά

Άρθρο 103: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 1642/1986, παράταση ισχύος διατάξεων επιβολής τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 104: Απαλλαγή του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) από το ΦΠΑ

Άρθρο 105: Σύσταση ειδικών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

Άρθρο 106: Ενίσχυση κρατικών ορχηστρών

Άρθρο 107: Καθαρό εισόδημα από τόκους

Άρθρο 108: Κύρωση αποφάσεων

Άρθρο 109: Διασφάλιση του κύρους των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών

 

Κεφάλαιο ΙΗ: Άσκηση αγροτικής πολιτικής

 

Άρθρο 110: Επανασύσταση και εκσυγχρονισμός της Αγροφυλακής

 

Κεφάλαιο ΙΘ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 111: Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 112: Εκσυγχρονισμός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 113: Θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης

 

Κεφάλαιο Κ: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας

 

Άρθρο 114: Απαγόρευση ανοικοδόμησης δασικών εκτάσεων

Άρθρο 115: Υποχρεωτική συνδρομή για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση και δασικές εκτάσεις

Άρθρο 116

Άρθρο 117: Ποινές κατά παραβατών διατάξεων αναφερομένων στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Άρθρο 118: Φύλαξη δημοτικών και κοινοτικών χώρων απορριμάτων

Άρθρο 119: Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις

Άρθρο 120: Υποχρεωτική αναδάσωση δασικών εκτάσεων από το Δημόσιο

Άρθρο 121: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 31-07-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.