Νόμος 1892/90 - Άρθρο 23a

Άρθρο 23Α: Επιχειρηματικά σχέδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενες μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις λογισμικού (software), που έχουν συνεχή λειτουργία τουλάχιστον για μία πενταετία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να υποβάλουν ένα ολοκληρωμένο πολυετές (2 - 5 έτη) επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), που θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τους στρατηγικής, τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή αγορά. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ελάχιστου συνολικού κόστους 1 δισεκατομμυρίου δραχμών, εφόσον πρόκειται για μεταποιητικές βιομηχανικές επιχειρήσεις και 500.000.000 δραχμών, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού. Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει και τις ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων που είναι απαραίτητες για την υλοποίησή του.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχορηγούμενων δαπανών για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

2. Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για υπαγωγή των επιχειρηματικών τους σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, μετά από σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, που γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, τουλάχιστον 5 μήνες προ της ενάρξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και λαμβάνει ευρεία δημοσιότητα στον οικονομικό τύπο. Οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής των υποβαλλόμενων αιτήσεων ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουλίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής, η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέχρι την 31-10-1994.

 

Κατ' εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης, οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για την υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μέχρι 28-04-1995.

 

3. Η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων στα κίνητρα του παρόντος άρθρου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 7 του παρόντος νόμου εφαρμοζόμενα αναλόγως, καθώς και εκείνα που θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

4. Η αξιολόγηση του κάθε υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανατίθεται σε δύο (2) ανεξάρτητους μεταξύ τους ειδικούς εξωτερικούς μελετητές αναγνωρισμένου κύρους. Ο κάθε μελετητής υποβάλλει ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία εισηγείται στην Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, ο ανώτατος αριθμός επιχειρηματικών σχεδίων, που μπορεί να ανατίθενται κατ' έτος ανά μελετητή, οι προθεσμίες παράδοσης της μελέτης αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Το τμήμα των επιχειρηματικών σχεδίων που αφορά κατάρτιση προσωπικού, υποβάλλεται προς αξιολόγηση και στο Υπουργείο Εργασίας που υποβάλλει, στη συνέχεια, τη σχετική αξιολογητική του έκθεση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από αυτό το άρθρο διαδικασίες.

 

5. Για τα επιχειρηματικά σχέδια, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρέχεται μόνο επιχορήγηση 35 ποσοστιαίων μονάδων επί του συνολικού ύψους των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου, για όλες τις περιοχές της Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Α', εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/1984 ή άλλες περιοριστικές διατάξεις που αφορούν την Ίδρυση - επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή Α'. Η επιχορήγηση παρέχεται για επιχειρηματικά σχέδια ή τμήμα τους συνολικού ύψους δαπανών μέχρι πέντε (5) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για βιομηχανικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και μέχρι δύο (2) δισεκατομμύρια δραχμές, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις λογισμικού.

 

Το ποσοστά της ίδιας συμμετοχής του φορέα στο επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 33% του συνολικού ύψους των δαπανών του σχεδίου.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παραπάνω παραγράφου 3, για την υπαγωγή των υποβαλλόμενων επιχειρηματικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Μέλη της Επιτροπής είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Προϊστάμενος της καθ' ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων, ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής. Δεν μπορεί να είναι μέλη της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμβουλοι, εταίροι ή μέτοχοι ή μετέχοντες στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση ή την αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων του παρόντος άρθρου κατά την τελευταία πενταετία.

 

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συνιστώνται ειδικά όργανα για τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τις προϋποθέσεις του νόμου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Τα όργανα αυτά αποτελούνται από 1 ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 1 ανώτερο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και 1 ειδικό εξωτερικό εκτιμητή αναγνωρισμένου κύρους.

 

Τα μέλη του ειδικού οργάνου ελέγχου ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

8. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται με τις ετήσιες δαπάνες, που προβλέπει ο χρηματοδοτικός πίνακας του επιχειρηματικού σχεδίου. Το 80% της επιχορήγησης καταβάλλεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και το 20% μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης. Οι όροι τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης και τα αναγκαία δικαιολογητικά ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Για θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε αυτό, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπονται αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.