Νόμος 2081/92 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις σχετικές με την εκτέλεση Κοινοτικών Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δύνανται, έκαστος με αποφάσεις του:

 

1. Να καθορίζει τις διαδικασίες ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους συν-χρηματοδοτούμενα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης των έργων από τους δικαιούχους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Να καθορίζει συμπληρωματικά, με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 114/1992 και 98/1996, αντιστοίχως, τη διαδικασία ανάθεσης σε ενδιάμεσο φορέα μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της εφαρμογής των ενταχθέντων και εγκριθέντων, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση 1 της παρούσας παραγράφου, έργων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, των λειτουργικών δαπανών στον ενδιάμεσο φορέα, τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου του ενδιάμεσου φορέα, καθώς κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται με απόφαση εκάστου των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντιστοίχως.

 

Με τις παραπάνω αποφάσεις ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια ένταξης και ο τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2438/1996 (ΦΕΚ 211/Α/1996).

 

β) Προγράμματα, έργα ή μελέτες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα (πρωτοβουλίες κ.λ.π.), έχουν αξιολογηθεί μέχρι την ημερομηνία επιλογής του εκάστοτε ενδιάμεσου φορέα, εκτελούνται από τον ενδιάμεσο φορέα που θα επιλεγεί, άνευ τηρήσεως της διαδικασίας του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/1992. Όλες οι συμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έγινε ή πρόκειται να γίνει και απορρέει από συμβατική υποχρέωση, συνεχίζονται να εκτελούνται κανονικά.

 

γ) Οι αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση Ε' του νόμου [Ν] 2473/1953, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του νόμου 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1990), που υλοποιούν κοινοτικά προγράμματα, εξαιρούνται από τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 και επανακαθορίζεται με το άρθρο 51 του νόμου 1892/1990.

 

δ) Ειδικά για την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών θεσπίζονται συμπληρωματικά ή εκτελεστικά μέτρα, τα οποία ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την επιχορήγηση των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και με τη διαχείριση πόρων που αναφέρονται στην τεχνική βοήθεια που αφορά το πρόγραμμα αυτό, χωρίς την τήρηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 114/1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.