Νόμος 2130/93 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 187 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 3, οι δε παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

{2. Στην απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη σύσταση του νομικού προσώπου ορίζονται το όνομα, ο σκοπός, η περιουσία, που τυχόν αφιερώνεται σ' αυτό και οι πόροι.

 

3. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτούς. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).}

 

2. Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994). Έναρξη ισχύος ένα μήνα μετά την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Ομοίως τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό δήμων και κοινοτήτων ή άλλων φορέων που υπηρετούσε ή υπηρετεί σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, μπορεί με αίτησή του να αποσπάται στην επιχείρηση, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης, για διάστημα μέχρι πέντε έτη. Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί για άλλα πέντε έτη, με την ίδια διαδικασία. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του αποσπώμενου αυτού προσωπικού βαρύνουν την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης.}

 

4. Το ύψος του προϋπολογισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 274 του προεδρικού διατάγματος 323/1989 αυξάνεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή δεν αφορά τον προϋπολογισμό δαπάνης ανάθεσης μελέτης σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990), που είναι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.