Νόμος 2160/93 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνίσταται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων (Γραμματεία) υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.

 

Η Γραμματεία έχει ως έργο την υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 30 παράγραφος 2 του παρόντος, την προετοιμασία των φακέλων και τον έλεγχο της πληρότητάς τους, την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, τη διενέργεια εισηγήσεων προς την Επιτροπή του άρθρου 30 παράγραφος 2 του παρόντος, τη μέριμνα για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις ανακοινώσεις στον τύπο, τη μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 31 του παρόντος και την κατάρτιση των σχετικών πράξεων, την προώθηση των υποβαλλόμενων μελετών και σχεδίων της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θεσπίζεται με τον παρόντα νόμο.

 

2. Για τις ανάγκες της Γραμματείας συνιστώνται:

 

α) Μία θέση προϊσταμένου του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

β) Έξι θέσεις εισηγητών. Για τις θέσεις αυτές απαιτείται πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ) Πέντε θέσεις του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Απαραίτητο προσόν για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.

 

3. Η θέση του προϊσταμένου πληρώνεται από υπάλληλο του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης άλλου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δημοσίου τομέα. Οι υπόλοιπες θέσεις της παραγράφου 2, πληρούνται με μετακίνηση υπαλλήλου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή άλλου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα.

 

4. Η Γραμματεία δύναται να στελεχώνεται και το προσωπικό να αμείβεται εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

5. Δημιουργείται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Διεύθυνση Θαλάσσιου Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη του ελέγχου της λειτουργίας των τουριστικών λιμένων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και στις αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Θαλάσσιου Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τροποποιουμένων αναλόγως των σχετικών ισχυουσών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 167 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.