Νόμος 2190/94 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Λήξη θητείας μελών - ανασυγκρότηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημόσιων υπηρεσιών. των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, περιλαμβανομένων και των μελών του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα και του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου του άρθρου 163Α του Υπαλληλικού Κώδικα. Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του νόμου 3051/2002, που είναι μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων των αρχών αυτών, καθώς και τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών, των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τα με οποιαδήποτε ονομασία συμβούλια ή επιτροπές κρίσεως θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης πολιτικών υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών, επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει τον διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο πλην αυτών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και των θυγατρικών τους εταιρειών.

 

2. Στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και όλα τα μέλη του ειδικού υπηρεσιακού συμβουλίου της παραγράφου 7 του άρθρου 78 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την επιλογή ως Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (νόμος 2683/1999), με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α. Έναν επίτιμο Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή επίτιμο Σύμβουλο της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτη ή Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες,

 

β. Έναν καθηγητή δημόσιου δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ορίζονται με όμοιους αναπληρωτές τους από τον οικείο Πρύτανη, ύστερα από γνώμη της οικείας Σχολής.

 

γ. Ένα δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, ειδικευμένο σε θέματα δημόσιου δικαίου, που ορίζεται με όμοιο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

δ. Δύο Γενικούς Διευθυντές από τους οποίους ένας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ένας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με Αναπληρωτές τους Γενικούς Διευθυντές των ίδιων Υπουργείων.

 

ε. Τον Πρόεδρο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, με αναπληρωτή του μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της, το οποίο ορίζει η ίδια.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 161 παράγραφος 1, 162 και 163 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο αυτού και συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο.

 

Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3220/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

4. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου οι υπάλληλοι της Ακαδημίας Αθηνών και των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

5. Η μετακίνηση των γενικών διευθυντών σε άλλη γενική διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού ή του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 παράγραφος 1 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η λύση της υπαλληλικής σχέσεως του γενικού διευθυντή γίνεται με απόφαση του οικείου υπουργού, αντί του προβλεπόμενου στο άρθρο 267 (παράγραφοι 1, 2) του Υπαλληλικού Κώδικα προεδρικού διατάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.