Νόμος 2218/94 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες νομάρχη - Αναπλήρωση - Εκλογή νέου νομάρχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο νομάρχης εκδίδει όλες τις πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα. Ο νομάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρμοδιότητες:

 

α. Εκτελεί τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών.

 

β. Εκπροσωπεί τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δικαστικώς και εξωδίκως και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

γ. Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

 

δ. Προΐσταται του προσωπικού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αποφασίζει για το διορισμό του και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

 

ε. Διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

 

στ. Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

ζ. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο.

 

η. Συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Ο νομάρχης μπορεί κατ' εξαίρεση να λάβει μέτρα για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν δημιουργείται άμεσος κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα μέτρα τα οποία αποφασίστηκαν υποβάλλονται αμέσως στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή για έγκριση.

 

Τα καθήκοντα του νομάρχη, όταν τα συμφέροντά του συγκρούονται με αυτά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ασκεί ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής που ορίζεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

 

Ο νομάρχης μεταβιβάζει με απόφαση του μέρος των αρμοδιοτήτων του στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών. Μπορεί επίσης να μεταβιβάσει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και σε προϊσταμένους ή άλλα στελέχη των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου (Έπαρχος) είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του επαρχείου που περιέρχονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και εκτελεί τις αποφάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Το νομάρχη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία,αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο πρώτος στο διορισμό πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής.

 

3. Αν ο νομάρχης μετά την εγκατάσταση των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραιτηθεί, εκπέσει, πεθάνει, αν ακυρωθεί η εκλογή ή αν η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος νομάρχης, ένας από τους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών με τη σειρά που έχουν ορισθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού έναν από αυτούς νομάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.

 

5. Αν ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες κανείς δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία που απαιτεί η παράγραφος 4 γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία θεωρείται ότι εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι έλαβαν ίσο αριθμό ψήφων γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Για την εκλογή αυτή γίνεται λεπτομερής μνεία στα πρακτικά.

 

6. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή αν η συνεδρίαση ματαιωθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την πρώτη Κυριακή και εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5.

 

7. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

 

8. Η απόφαση για την εκλογή του νομάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε. Αν δεν έχει επιτευχθεί η εκλογή ή έχει ματαιωθεί η συνεδρίαση επειδή δεν έγινε απαρτία, τα σχετικά πρακτικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών. Αν ο γενικός γραμματέας ακυρώσει την εκλογή του νομάρχη οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν νομάρχη την πρώτη Κυριακή, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον μετά την παραλαβή της ακυρωτικής αποφάσεως, οπότε τηρείται από την αρχή η απαιτούμενη διαδικασία.

 

9. Αν αυτός που έχει εκλεγεί νομάρχης αποποιηθεί την εκλογή του,πεθάνει ή ακυρωθεί η εκλογή του ή η θέση του μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τα καθήκοντά του εκτελεί, μέχρι να εκλεγεί νέος νομάρχης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 έως 7, ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η προθεσμία της παραγράφου 4 για την εκλογή νέου νομάρχη αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης των αρχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

 

10. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο νομάρχης, ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών, υπόκεινται ως προς το προσωπικό τους νομικό καθεστώς στις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα, στο μέτρο που αυτές δεν αντιφάσκουν με της διατάξεις του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.