Νόμος 2218/94 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αποζημιώσεις - Έξοδα παράστασης και κίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αξίωμα του νομάρχη και των προέδρων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιτροπών και του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Στο νομάρχη καταβάλλονται μηνιαίως, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή,έξοδα παράστασης το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 

Στους προέδρους των Νομαρχιακών Επιτροπών καταβάλλεται το ήμισυ των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Στον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται το 1/5 των εξόδων παράστασης του νομάρχη, πέραν της αποζημίωσης για συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Στους έπαρχους καταβάλλονται τα εβδομήντα εκατοστά (70%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη.

 

Νομάρχες και πρόεδροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιτροπών που έχουν και την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1258/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) δύναται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

 

Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται λαμβάνουν τα δεκάξι εκατοστά (16%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη, όταν οι εν λόγω πρόεδροι διαμένουν σε απόσταση πέραν των 100 χιλιομέτρων από την έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή στις νησιώτικες περιοχές αν διαμένουν σε άλλο νησί λαμβάνουν τα τριάντα εκατοστά (30%) των ως άνω εξόδων. Νομάρχες και πρόεδροι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιτροπών που έχουν και την ιδιότητα του συνταξιούχου του δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) λαμβάνουν παράλληλα με τη σύνταξή τους και τα έξοδα παράστασης της θέσης τους με τον περιορισμό του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995).

 

Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν στους ανωτέρω και από τη θέση τους, μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος, παράλληλα με τα έξοδα παράστασης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δεν αναζητούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

2. Στο νομάρχη, στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλονται, για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης (αντίτιμο εισιτηρίου ή χιλιομετρική αποζημίωση), που καθορίζονται με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου καταβάλλεται επίσης ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνησης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου και των Νομαρχιακών Επιτροπών των μελών, των οποίων η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 km από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης η σε νησιά εκτός της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως αποστάσεως.

 

3. Ο νομάρχης και οι πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών δεν δικαιούνται έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις τους μέσα στο νομό, με εξαίρεση Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με περισσότερα από ένα νησιά.

 

4. Στον πρόεδρο και στα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου και των νομαρχιακών επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών. Η αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτές είναι για τον πρόεδρο και τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου ίση με ποσοστό 2% και για τα μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών 1% στα έξοδα παράστασης του νομάρχη, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 για κάθε συνεδρίαση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.