Νόμος 2218/94 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Περιφερειακό συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται περιφερειακό συμβούλιο που αποτελείται από:

 

α. το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ως πρόεδρο,

 

β. Τους νομάρχες της περιφέρειας και τους Προέδρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου 40 του νόμου αυτού.

 

γ. έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνει η περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη διοικούσα επιτροπή της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

 

δ. έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω φορέων:

 

- των επιμελητηρίων των παραγωγικών τάξεων

- του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

- του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

- του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

- του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

- της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

- της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

- της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος

 

Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρμοδιότητά της καλύπτει μέρος μόνο της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τις νομαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού καθορίζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε φορέα. Πέραν των ανωτέρω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν ως μέλη και οι:

 

α) Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

β) Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), την περίπτωση γ' της παραγράφου 35 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995) και την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 το περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Αττικής αποτελείται από τα μέλη που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και επιπλέον από:

 

α. τους δημάρχους Αθηναίων και Πειραιώς,

 

β. τον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής του οργανισμού Αθήνας,

 

γ. έναν εκπρόσωπο:

 

1) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

2) του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και

3) του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς.

 

Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου καλούνται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου από ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού, Γεωργίας, Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου καλούνται οι βουλευτές των εκλογικών περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 35 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 115/Α/1995).

 

3. Το περιφερειακό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου και ο αναπληρωτής του από τους υπαλλήλους των φορέων του δημόσιου τομέα της έδρας του περιφερειακού συμβουλίου.

 

4. Το περιφερειακό συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 63 του νόμου [Ν] 1622/1986.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών του περιφερειακού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καθώς και η εκτός έδρας αποζημίωση και οι δαπάνες μετακίνησης των μελών, που η κατοικία τους δεν βρίσκεται στον τόπο που συνεδριάζει το συμβούλιο.

 

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από την 01-01-1995.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.