Νόμος 2307/95 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις ειδικών συμβούλων των νομαρχιών, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καταργούνται.

 

2. Στο νόμο [Ν] 1543/1985 (ΦΕΚ 73/Α/1985) μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο με αριθμό 32Α, που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 32Α

 

Οι κατά την έννοια του παρόντος νόμου ανάπηροι απολαύουν του ευεργετήματος του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1044/1971 άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ' υπό τους όρους και τη διαδικασία, που προσδιορίζουν οι ισχύουσες περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου διατάξεις.

 

Οι αποφάσεις των νομαρχών, με τις οποίες παραχωρήθηκε το παραπάνω ευεργέτημα στους αναπήρους του παρόντος νόμου, καθίστανται έγκυρες αναδρομικά, από της εκδόσεώς τους.}

 

3. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 69/Α/1994) αναγράφεται η λέξη Νομάρχης εφεξής νοείται ο αιρετός Νομάρχης, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

- άρθρου 96 παράγραφοι 2 και 3, όπου για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

- άρθρων 97 παράγραφοι 2 και 3 και 100 παράγραφος 3, όπου οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή.

 

4. Στο άρθρο 97 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 προστίθεται παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

 

{11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, κατά τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές, καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, που αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικών κέντρων, τη σειρά προτεραιότητας ίδρυσης αυτών, τη σειρά προτεραιότητας για την πραγματοποίηση των προεκλογικών ομιλιών και κάθε άλλο συναφές θέμα.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή από καθηγητές μέλη Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Πανεπιστημίου, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς εν ενεργεία ή μη, υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή συνταξιούχους αυτού και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία στα θέματα των εκλογικών διαδικασιών. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου διενέργειας των εκλογών και την απλούστευση των εκλογικών διαδικασιών γενικότερα. Για την τεχνική στήριξη και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών δύο υπάλληλοι από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στους ανωτέρω καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 123 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994.

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 07-11-1994.

 

6. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού με βάση τις αποφάσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 160/1991 και 167/1992 και δεν έχουν ολοκληρωθεί καταργούνται. Σχετικές εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

 

7. Καταλογισμοί που έγιναν σε βάρος των μελών των διοικήσεων των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης για δαπάνες των Νομαρχιακών Επιτροπών Λαϊκής Επιμόρφωσης που έχουν γίνει μέχρι 31-12-1992, εφόσον με την πράξη καταλογισμού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε δόλος ή βαριά αμέλεια, αίρονται, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται και οι τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται.

 

8. Όπου στο κείμενο του προεδρικού διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980) περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για όσες διατάξεις αυτού εξακολουθούν να ισχύουν και της αριθμόν 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγράφεται η λέξη Νομάρχης, εφεξής νοείται ο Περιφερειακός Διευθυντής.

 

9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ιδιαίτερο κείμενο νόμου για κάθε κατηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται:

 

α. στην Περιφέρεια,

β. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

γ. στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα,

δ. στις επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (νόμων 1069/1980 και [Ν] 890/1979),

ε. στον Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (νόμος [Ν] 1188/1981),

στ. στα έσοδα, στη φορολογία, στο λογιστικό και στην περιουσία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικό διάταγμα), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι και με τον παρόντα νόμο.

 

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων,προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

 

10. Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα των δήμων και κοινοτήτων αρνούνται να προβούν στην επαναπρόσληψη υπαλλήλων, που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και αποκαταστάθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, οι υπάλληλοι αυτοί θεωρούνται ότι προσλήφθηκαν ξανά σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές σε κενή οργανική θέση και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σε αυτοδικαίως συνιστώμενη προσωποπαγή θέση.

 

Σε περίπτωση άρνησης καταβολής αποδοχών εφαρμόζονται οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1188/1981, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 8 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

 

11. Θεωρούνται νόμιμες οι επιχορηγήσεις που δόθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τα Νομαρχιακά Ταμεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη δαπανών μίσθωσης μηχανημάτων - οχημάτων και αποκατάστασης ζημιών, που προήλθαν από έκτακτες ανάγκες (πλημμύρες - θεομηνίες κ.λ.π.) και αφορούν πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν στα Νομαρχιακά Ταμεία από το λογαριασμό του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3033/1954 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 2218/1994 προστίθεται εδάφια το οποίο έχει ως εξής:

 

{Πέραν των ανωτέρω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν ως μέλη και οι:

 

α) Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

β) Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.}

 

13. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) καταργούνται.

 

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) ισχύουν και για τους γενικούς γραμματείς των δήμων.

 

15. Όπου στο κείμενο του άρθρου 10 του νόμου 1416/1984 αναγράφεται η λέξη Νομάρχης νοείται ο αιρετός Νομάρχης.

 

16. Το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 8

 

1. Η τοποθέτηση ή διάθεση των προσώπων, που προστατεύονται από το νόμο αυτόν γίνεται από επιτροπές του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, που εδρεύουν στην έδρα

κάθε νομού.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται οι αρμοδιότητες,η σύνθεση, η συγκρότηση, η θητεία, ο τρόπος λειτουργίας, η αμοιβή των μελών των ως άνω επιτροπών και όσων παρέχουν υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης.}

 

17. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 134 του νόμου [Ν] 1188/1981 επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου ΔΕ23 ειδικού προσωπικού, εφόσον έχουν και τα ειδικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.