Νόμος 2307/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το χρεωστικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλων κατά την 31-12-1994 κεφαλαιοποιείται και η εξόφλησή του γίνεται σταδιακά με παρακράτηση: α) ποσοστού 10% από τα καθαρά κέρδη που αποδίδει κάθε χρόνο το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και β) ποσοστού 8% από τους τόκους που αποδίδει κάθε εξάμηνο το Ταμείο στο Υπουργείο Εσωτερικών επί των κατά το άρθρο 215 παράγραφος 1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989) χρηματικών υπολοίπων των δήμων και κοινοτήτων.

 

Η παρακράτηση θα αρχίσει κατά την απόδοση των κερδών της οικονομικής χρήσης 1995 - 1996 και των τόκων του πρώτου εξαμήνου 1996.

 

Στο τέλος κάθε έτους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γνωστοποιεί στο Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό που έχει παρακρατήσει και το ποσό που απομένει για εξόφληση του χρέους.

 

2. (1) Από την ισχύ του παρόντος παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που κατανέμονται κάθε μήνα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών, και αποδίδονται στην Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, όλοι οι μετά την πιο πάνω ημερομηνία καθιστάμενοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, που παραμένουν ανεξόφλητοι, επί δύο τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί προκύπτουν από σχετική κατάσταση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

(2) Οι πάσης φύσεως εκκρεμείς, μέχρι την ισχύ του παρόντος, οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας εξοφλούνται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες αυξάνονται σε σαράντα οκτώ (48) στην περίπτωση που αυτές υπερβαίνουν τα διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, αρχής γενομένης, δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Οι πιο πάνω δόσεις εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα, απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

(3) Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης, το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από σχετική αίτηση της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, στην οποία αναγράφεται το καθυστερούμενο ποσό, παρακρατεί υποχρεωτικά το ποσό αυτό, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και το αποδίδει στην Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας σε εξόφληση της αντίστοιχης οφειλής.

 

Τυχόν αμφισβήτηση της οφειλής δεν αναστέλλει την παραπάνω διαδικασία.

 

Εάν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των πιο πάνω οφειλών, τα μη καλυπτόμενα ποσά παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου έτους και αποδίδονται στην Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

(4) Τα εδάφια β' και γ' του άρθρου 19 του νόμου 2052/1992 καταργούνται.

 

3. (1) Δήμοι και κοινότητες, που οι λογαριασμοί τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εμφανίζουν την 31-05-1995 χρεωστικό υπόλοιπο (άνοιγμα) άνω των τριάντα (30) εκατομμυρίων δραχμών δύναται, με αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να ζητήσουν τη ρύθμιση του χρέους με δανεισμό από το Ταμείο.

 

Τα χορηγούμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το σκοπό αυτόν δάνεια θα έχουν χρόνο εξόφλησης 15 έτη, ο οποίος αρχίζει από την 01-07-1996 και επιτόκιο 12%.

 

(2) Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που εκδίδονται κατά περίπτωση, μπορούν να καθορίζονται πρόσθετοι όροι για τη χορήγηση των εν λόγω δανείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Επίσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος εξόφλησης να ορισθεί σε περισσότερα από 15 έτη και με επιτόκιο μικρότερο του 12%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.