Νόμος 2372/96 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων (ΕΠΕ) με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη της πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν και προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επιτάχυνσή τους.

 

Τα μέτρα αυτά αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κάθε μέλος της κατά την αρμοδιότητά του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

2. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου ως μέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισμού ως μέλη. Μπορεί να καλούνται από τον πρόεδρο και μετέχουν ως μέλη, όταν απαιτείται, και άλλοι γενικοί γραμματείς. Χρέη εισηγητή ασκεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

3. Η Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων, στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της συγκρότησης της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων και να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συμβολής του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 

5. (πρώην 4) Όλες οι υπηρεσίες και οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων κάθε αναγκαία διευκόλυνση, συνδρομή και πληροφορία για την πραγματοποίηση του σκοπού του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.