Νόμος 3049/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα προώθησης επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συνιστάται Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών για την έκδοση των αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη της πραγματοποίησης επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ. Η επιτροπή εξετάζει περιπτώσεις καθυστερήσεων στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν και προσδιορίζει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επιτάχυνσή τους.

 

Τα μέτρα αυτά αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει κάθε μέλος της κατά την αρμοδιότητά του.

 

2. Η επιτροπή αποτελείται από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου ως μέλος και αναπληρωτή του και από τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας και Πολιτισμού ως μέλη. Μπορεί να καλούνται από τον πρόεδρο και μετέχουν ως μέλη, όταν απαιτείται, και άλλοι γενικοί γραμματείς. Χρέη εισηγητή ασκεί το πρόσωπο που εκπροσωπεί το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων.

 

3. Η Επιτροπή Προώθησης Επενδύσεων συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου της είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από αίτηση του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων, στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών στην προώθηση των ανωτέρω διαδικασιών και οι λόγοι στους οποίους οφείλονται.}

 

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 2372/1996 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της συγκρότησης της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων και να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής τους, η οργάνωση και η λειτουργία της, η γραμματειακή της υποστήριξη, ο τρόπος και η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω συμβολής του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου δεύτερου του ίδιου νόμου αριθμείται ως παράγραφος 5.

 

4. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του καταστατικού του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων που περιλαμβάνεται στο νόμο 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Μεριμνά για την έναρξη των διαδικασιών για την έκδοση αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την έναρξη πραγματοποιήσεως των επενδύσεων ύψους άνω των εννέα εκατομμυρίων ευρώ ή, εφόσον το πενήντα τοις εκατό της ιδίας συμμετοχής προέρχεται από κεφάλαια εξωτερικού, των τριών εκατομμυρίων ευρώ, παρακολουθεί την εξέλιξη αυτών και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις επιβαλλόμενες για το σκοπό αυτόν ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων έγγραφη ενημέρωση κάθε μήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.}

 

5. Μετά την περίπτωση γ' της πιο πάνω διάταξης τίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Για τους υποψήφιους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν.

 

Για τις αιτήσεις επενδύσεων ή επιχειρηματικών σχεδίων που υποβάλλουν οι πιο πάνω επενδυτές και παραλαμβάνονται από το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής και εξέτασής τους, που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), στο άρθρο 23Α και στην περίπτωση 4Α του άρθρου 23Β του ίδιου νόμου που προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α/1994).

 

6. Στην ίδια διάταξη τίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων και την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.