Νόμος 2469/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/193) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων:

 

α) Μετά την παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του οικείου φορέα δύναται εντός ετέρων 15 ημερών, να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις για τη μη υποβολή των στοιχείων. Μετά την παρέλευση και της προθεσμίας αυτής επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο ή το Γενικό Διευθυντή, κατά περίπτωση, ίσο με 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους για κάθε επιπλέον ημέρα καθυστέρησης, με απόφαση του Υπουργού οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

β) Μετά παρέλευση δεκαπενθημέρου από τη λήξη της προθεσμίας δεν χορηγείται ουδεμία πλέον εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.

 

γ) Μετά παρέλευση ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας τα Υπουργεία Εθνικής οικονομίας και οικονομικών δεσμεύουν τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι να υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Η παραπάνω ρύθμιση δεν αφορά έσοδα ή δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές προτάσεις από τα αρμόδια όργανα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.