Νόμος 2539/97 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Δημοτικό και Κοινοτικός Κώδικας - Γενικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 4 του άρθρου 2, 3 έως 14 του άρθρου 4, 1 του άρθρου 10 και 3, 4 και 5 του άρθρου 42 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται από 01-01-1999.

 

2. Το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών - πλατειών

 

Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής στην οποία συμμετέχουν: ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού ή της νομαρχίας, ως πρόεδρος, δύο εκπρόσωποι της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη διοικούσα επιτροπή της και δύο καθηγητές φιλόλογοι ή καθηγητές της ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με τον ίδιο τρόπο.}

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αριθμούνται 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:

 

{2. Στους δήμους και κοινότητες που προέρχονται από συνένωση καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τηρείται το δημοτολόγιο των καταργηθέντων έως την κατάρτιση ενιαίου δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991 (ΦΕΚ 180/Α/1991), η οποία πρέπει να έχει συντελεστεί εντός ενός έτους από την εγκατάσταση των αρχών του νέου δήμου ή κοινότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας έως έξι (6) ακόμη μήνες, ανάλογα με τον πληθυσμό του νέου δήμου ή κοινότητος.

 

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τα σχετικά με τη δημοτικότητα έγγραφα εκδίδονται στο όνομα του νέου δήμου ή κοινότητας και μνημονεύεται και το όνομα του δημοτικού ή του κοινοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει ο δημότης.

 

Μετά τον καταρτισμό του ενιαίου δημοτολογίου πρέπει να μνημονεύεται στα σχετικά με τη δημοτικότητα έγγραφα η καταγωγή του δημότη από το δήμο ή την κοινότητα που καταργήθηκε.

 

4. Κατά ανάλογο με τις παραγράφους 2 και 3 τρόπο, και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 2119/1993 (ΦΕΚ 23/Α/1993) εντός της ίδιας προθεσμίας καταρτίζεται το Μητρώο Αρρένων του νέου δήμου ή κοινότητας.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι άδειες συμμετοχής επαγγελματιών στο παζάρι χορηγούνται με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται το εξής:

 

{- Την έκδοση των δημοτικών κανονιστικών διατάξεων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγηση της δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προ της υποβολής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και τάσσεται προθεσμία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή κάτοικος του δήμου μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του.

 

Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός δημοτικού διαμερίσματος ή οικισμού, η δημαρχιακή επιτροπή διαμορφώνει την εισήγησή της μετά από γνώμη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους δήμους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στους οποίους ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την πρότασή του υπέρ ενός, υπέρ δύο ή υπέρ τρίτων υποψηφίων.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 111 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος ως πρόεδρο και από δύο μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαπέντε μέλη, τέσσερα μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και τριάντα ένα μέλη, καθώς και στους δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες κατοίκους, και έξι μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από τριάντα ένα μέλη.}

 

8. Το πληθυσμιακό όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) και άνω κατοίκων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μειώνεται από 01-01-1999 σε δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και άνω. Από την ίδια ημερομηνία στους δήμους που είναι πρωτεύουσες Νομών και έχουν πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους ορίζονται δύο αντιδήμαρχοι.

 

9. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται το εξής:

 

{Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του δημάρχου, να ανακαλεί τον αντιδήμαρχο αν αυτός ασκεί πλημμελώς τα καθήκοντά του.}

 

10. Το άρθρο 116 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 116: Εξουσιοδότηση υπογραφών

 

Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του δήμου.}

 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 245 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, προστίθενται τα εξής:

 

{Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προκύπτουν από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το κτηματολόγιο αποτελείται από το σύνολο των κτηματολογίων των καταργηθέντων δήμων και κοινοτήτων τα οποία αποτελούν τμήματα του ενιαίου κτηματολογίου αυτών.}

 

12. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 245 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Όταν πρόκειται για την καταχώριση στο κτηματολόγιο ακινήτου που ευρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος, στην επιτροπή μετέχει ένα μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.}

 

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 246 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Η ως άνω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου. Ο τελευταίος έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 248 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται εδάφιο ως εξής:

 

{Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει ως δεύτερος δημοτικός σύμβουλος ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.}

 

15. Η παράγραφος 4 του άρθρου 249 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Αν εφαρμοσθούν οποιαδήποτε προγράμματα αποκατάστασης αστέγων σε δήμους και κοινότητες που προήλθαν από συνένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κάτοικοι των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων έχουν δικαίωμα προτίμησης στα προγράμματα αυτά, εφόσον εφαρμόζονται στην περιφέρειά τους.}

 

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 250 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{Αν οι παραπάνω εκτάσεις ευρίσκονται εξ ολοκλήρου σε ένα δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, η ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου, ο οποίος στη λήψη της απόφασης έχει και δικαίωμα ψήφου.}

 

17. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 265 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος 3 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού αριθμούνται ως 4 και 5:

 

{3. Τα τοπικά συμβούλια και οι πάρεδροι οφείλουν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους να υποβάλουν στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σχέδιο τεχνικού προγράμματος, το οποίο να περιλαμβάνει ιεραρχημένα τα εκτελεστέα έργα για το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμά τους.}

 

18. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δήμων ή κοινοτήτων στο μετοχικό κεφάλαιο Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών. Συμμετοχές οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, που έγιναν με την αγορά αριθμού μετοχών μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

 

Σε όσες περιπτώσεις η συμμετοχή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μετοχικό κεφάλαιο Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών έχει εκδηλωθεί με την αγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου, η συμμετοχή αυτή είναι έγκυρη και ισχυρή, ο δε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαιώματά του, σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της αντίστοιχης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και για τις επιχειρήσεις των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

19. Στους δήμους που συνιστώνται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, που προέρχονται από συνένωση δέκα και πλέον Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, μπορεί να ορίζεται ένας επιπλέον αντιδήμαρχος πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 115 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.