Νόμος 2578/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του παρόντος, νοούνται ως:

 

α) Εταιρεία: η εταιρεία η οποία έχει μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και η οποία:

 

α)α) υπόκειται χωρίς να απαλλάσσεται, στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και

 

β)β) σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

β) εταιρεία άλλου κράτους μέλους: η εταιρεία του κράτους αυτού, η οποία έχει κάποια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α1, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και η οποία::

 

α)α) υπόκειται, σε κάποιο από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β - όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά - φόρους, χωρίς δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής από αυτόν και

 

β)β) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του άλλου Κράτους - Μέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία σε αυτό το Κράτος - Μέλος και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

γ) μητρική εταιρεία: η εταιρεία που εμπίπτει στην περίπτωση α' και η οποία συμμετέχει κατ' ελάχιστο όριο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στο κεφάλαιο εταιρείας που εμπίπτει στην περίπτωση β' ή στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας, το οποίο ανήκει εν όλω ή εν μέρει σε μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας της πιο πάνω μητρικής εταιρείας.

 

Το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μειώνεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την 01-01-2007 και σε δέκα τοις εκατό (10%) από την 01-01-2009 και μετά.

 

δ) θυγατρική εταιρεία: η εταιρεία στο κεφάλαιο της οποίας υφίσταται η κατά την προηγούμενη περίπτωση γ' συμμετοχή.

 

ε) θυγατρική εταιρεία εταιρείας που αναφέρεται στην περίπτωση δ': η εταιρεία που περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α' ή β' και στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει, με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ' ποσοστά, η εταιρεία που εμπίπτει στην περίπτωση δ' ή άλλη χαμηλότερου επιπέδου θυγατρική εταιρεία.

 

στ) μόνιμη εγκατάσταση: ένας καθορισμένος τόπος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει επιχειρηματική δραστηριότητα εταιρείας που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της μόνιμης εγκατάστασης και τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή φορολογούνται στο κράτος μέλος, στο οποίο διατηρείται η μόνιμη εγκατάσταση είτε με βάση τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας είτε, σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια σύμβαση, με βάση το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου 3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.