Νόμος 2637/98 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Κατάργηση Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν συγκροτηθεί τα όργανα διοίκησης αυτού και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατά το άρθρο 20 του νόμου 2503/1997 Οργανισμός αυτού.

 

Ειδικότερα η έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, η κατά τις περιπτώσεις α' και β' της επόμενης παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μεταφορά στον εν λόγω Οργανισμό της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, καθώς και η κατάργηση των πράξεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αντίστοιχα, μπορεί να ενεργηθούν, συνολικά ή τμηματικά, με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

2. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων:

 

α) Μεταφέρεται στον εν λόγω Οργανισμό η άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου και των αρμοδιοτήτων ελέγχου που μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό Βάμβακος και στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού με τις υπ' αριθμούς 361810/03-06-1993, 184516/16-09-1996 και 184517/19-09-1996 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

 

Ειδικά, οι αρμοδιότητες ελέγχου που ασκούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου ανατίθενται σε αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Σε ο,τι αφορά στο πρόγραμμα και τη διαδικασία των διεξαγόμενων ελέγχων, τη χρηματοδότηση των εργασιών και την τοποθέτηση του προσωπικού του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην υπηρεσιακή μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

β) Καταργούνται οι πράξεις με τις οποίες μεταβιβάστηκαν οι σχετικές με το αντικείμενο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων αρμοδιότητες στους Νομάρχες και σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 2218/1994 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

3. Ο Οργανισμός Βάμβακος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού και ο Οργανισμός Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου καταργούνται από την ημερομηνία που θα οριστεί με το προεδρικό διάταγμα της επόμενης παραγράφου. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών αυτών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, μπορεί να ανατίθεται με σύμβαση στους εν λόγω Οργανισμούς ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εκτέλεση για λογαριασμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων έργων, υπηρεσιών ή άλλων δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, τηρουμένων των διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται η ημερομηνία κατάργησης των Οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, το θέμα της περαιτέρω υποστήριξης των προϊόντων βάμβακος, καπνού, ελαιολάδου και γάλακτος, καθώς και τα θέματα απογραφής, εκκαθάρισης και μεταφοράς της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών αυτών, τα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των πάσης φύσεως εμπράγματων δικαιωμάτων των καταργούμενων Οργανισμών στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, η μεταβίβασή τους απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986) όπως ισχύουν. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, μετά από αίτηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κ.λ.π., κάθε εμπράγματη μεταβολή επί ακινήτων.

 

Με το προεδρικό διάταγμα του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου μεταφέρονται στο Υπουργείο Γεωργίας ή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας ή σε άλλο φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Γεωργίας, τα Ινστιτούτα και Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του καταργούμενου Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 17 και 18 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α/1999) και με την παράγραφο 16 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 

5. α) Το Καπνολογικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΚΙΕ), τα Τμήματα, τα εργαστήρια και οι Καπνικοί Σταθμοί Έρευνας του Ινστιτούτου αυτού, που αποτελούν υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, καθώς και τα Επιστημονικά ή Ερευνητικά Εργαστήρια του Οργανισμού Βάμβακος, μεταφέρονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και εντάσσονται στα αντίστοιχα Εθνικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας Καπνού και Βάμβακος, τα οποία ασκούν και τις αρμοδιότητές τους. Η ημερομηνία μεταφοράς και ένταξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Η κινητή και ακίνητη περιουσία των παραπάνω Οργανισμών, που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μονάδων που μεταφέρονται, μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας . Η μεταβίβαση της περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά και γενικά από κάθε δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Οι κατά τόπο αρμόδιοι υποθηκοφύλακες σημειώνουν, ύστερα από αίτηση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας , ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών, βαρών κ.λ.π. κάθε εμπράγματη μεταβολή επί των ακινήτων που μεταβιβάζονται.

 

γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, το κάθε είδους Προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Καπνού και του Οργανισμού Βάμβακος, που κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετεί στις μεταφερόμενες υπηρεσιακές μονάδες της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, μπορεί, με αίτησή του, να μεταταγεί στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998.

 

δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα απογραφής, παράδοσης και παραλαβής της μεταβιβαζόμενης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.