Νόμος 2702/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 34 του νόμου 2115/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας των εκτάσεων στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος των νόμων 1428/1984 και 2115/1993 γινόταν εκμετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποία και συνεχίζεται, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο αρμόδιο συμβούλιο επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών.

 

2. Οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν εντός έτους από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν προς έγκριση την κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 εδάφια β' και γ' του νόμου 1428/1984 τεχνική μελέτη, καθώς και την κατά την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

3. Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του αρμόδιου συμβουλίου επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία αυτά συνεχίζουν την εκμετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 16 του νόμου 1428/1984.

 

Η λειτουργία των λατομείων αυτών μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του νόμου 1428/1984 όπως ισχύουν.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενον των περί ελεγκτικού συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2145/1993 (ΦΕΚ 88/Α/1993) και ισχύει, εμπίπτει κάθε είδους σύμβαση της οποίας ο έλεγχος προτείνεται από τον αρμόδιο υπουργό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.