Νόμος 2732/99 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου 248/1914 (ΦΕΚ 110/Α/1914)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του άρθρου 20Β του νόμου [Ν] 248/1914, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997), υπάγονται και οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ1 Γεωργικός και Κτηνοτροφικός, ΔΕ3 Τεχνητών Σπερματεγχυτών - Επιζωοτιών και Πειραματόζωων, ΥΕ4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων και ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στα υπαγόμενα σε αυτά Ινστιτούτα και ασχολούνται με σταυλικές εργασίες ή τη φύλαξη των εκτρεφομένων στις υπηρεσιακές αυτές μονάδες ζώων.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2538/1997 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Στον πρώτο στίχο της παραγράφου 1 της περίπτωσης β' ποινικές κυρώσεις του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 248/1914, που αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2538/1997, μετά τις λέξεις του παρόντος νόμου προστίθεται η φράση και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.