Νόμος 2732/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβίβαση περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας μεταβιβάζεται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Δημόσιο, η κινητή και ακίνητη περιουσία των καταργούμενων με το άρθρο 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, που κατά κυριότητα ανήκει στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας που μεταβιβάζεται, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η κατά κυριότητα μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986), όπως ισχύουν. Η μεταγραφή ενεργείται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας με βάση την παραπάνω απόφαση, η οποία εφόσον συνοδεύεται από το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αποτελεί τίτλο μεταγραπτέο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από το άρθρο 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα στο Δημόσιο κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα εποπτείας Υπουργείου Γεωργίας, ύστερα από απόφαση του συλλογικού οργάνου διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης ή η μεταβίβαση της κυριότητας κινητών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζονταν από το Υπουργείο Γεωργίας σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας ρυθμίζονται διαχειριστικά θέματα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών με τις οικείες Περιφέρειες, εφόσον δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν άρθρο.

 

5. Μετά το εδάφιο (6) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) προστίθεται νέο εδάφιο (7), που έχει ως ακολούθως:

 

{(7) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών για την υλοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.