Νόμος 2732/99 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρύθμιση θεμάτων αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987), επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, σύμφωνα με τη διαδικασία που, κατά περίπτωση, ορίζεται στο άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), και στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 57Ε του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 136/1946 (ΦΕΚ 298/Α/1946) Περί Αγορανομικού Κώδικα, που προστέθηκαν με το νόμο [Ν] 1732/1987 (ΦΕΚ 164/Α/1987).

 

Τα ποσά των προστίμων του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου που επιβάλλονται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2040/1992, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 2538/1997.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αλιείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής κοινοτικών κανονισμών αλιείας.

 

Οι παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τιμωρούνται με τις διοικητικές ποινές που προβλέπει το άρθρο 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/1987) και την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992).

 

3. Για την εγκατάσταση οποιασδήποτε μονάδας μεταποίησης, κονσερβοποίησης, παρασκευής, τυποποίησης, συσκευασίας και καθαρισμού, καθώς και επεξεργασίας γενικά αλιευτικών προϊόντων απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας της ίδρυσής της. Η απαιτούμενη έγκριση σκοπιμότητας χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Με την έγκριση αυτήν καθορίζονται και οι προϋποθέσεις τις οποίες οφείλουν να πληρούν οι μονάδες αυτές.

 

4. Επίσπευση πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάριση επένδυσης του τομέα αλιείας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις διαρθρωτικών κοινοτικών κανονισμών ή κανονισμών παρέμβασης, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετίας ή του ελάχιστου χρόνου από την ολοκλήρωση της επένδυσης ή οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωσή της, είναι άκυρη, αν η σχετική πράξη κατάσχεσης και το πρόγραμμα πλειστηριασμού ή η πράξη διορισμού εκκαθαριστή δεν έχουν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη σύνταξή τους στην αρμόδια υπηρεσία αλιείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στην αντίστοιχη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.