Νόμος 2778/99 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3371/2005 (ΦΕΚ 178/Α/2005).

 

1. α. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, που ιδρύεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εκτός όπου επί μέρους διατάξεις του παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις από αυτές,

 

β. Σκοπός της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία είναι η συμμετοχή της σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου,

 

γ. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και δεν υπάγεται στις διατάξεις που προβλέπουν οποιουδήποτε περιορισμούς για τα νομικό πρόσωπα του δημόσιου τομέα,

 

2. α. Τη διαδικασία ίδρυσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία υποστηρίζει χρηματοοικονομικός σύμβουλος που προσλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2000/1991, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 70 παράγραφος 1 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 39 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992) και το άρθρο 8 παράγραφος 9 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), Η αμοιβή του συμβούλου βαρύνει την εταιρία Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία

 

β. Ιδρυτές της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία μπορούν να είναι μόνο μέτοχοι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

γ. Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος:

 

(α)α) συντάσσει και ανακοινώνει στους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία το σχέδιο καταστατικού της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία,

(β)β) προσδιορίζει και γνωστοποιεί στους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία τη διαδικασία και προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ίδρυση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και εισφοράς των μετοχών και καταβολής των μετρητών στο κεφάλαιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία,

(γ)γ) συντάσσει πληροφοριακό σημείωμα στο οποίο καταγράφει κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για την αξιολόγηση από τους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία της συμμετοχής τους στην Ίδρυση της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία και

(δ)δ) παρακολουθεί τη διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας, ιδίως αναλαμβάνει την τήρηση των προσωρινών βιβλίων της και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και αρχές προβαίνει σε άλλες απαραίτητες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή της.

 

δ. Το πληροφοριακό σημείωμα του στοιχείου (γ)γ) του προηγούμενου εδαφίου αποστέλλεται σε όλους τους μετόχους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία παρέχονται στο σύμβουλο τα στοιχεία επικοινωνίας των μετόχων της Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

ε. Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, ο σύμβουλος ανακοινώνει τον πίνακα των ιδρυτών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, τον αριθμό των μετοχών που αναλαμβάνει κάθε ιδρυτής, τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, τον τόπο και το χρόνο υπογραφής του καταστατικού και τη διαδικασία συμμετοχής των ιδρυτών στη σύσταση της εταιρίας, ιδίως της καταβολής μετρητών και εισφοράς μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρίας από τους ιδρυτές.

 

3. α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία αποτελείται από μετοχές του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και μετρητά όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Η εισφορά μιας (1) μετοχής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και η ταυτόχρονη καταβολή 200 δρχ. παρέχει στον ιδρυτή μέτοχο το δικαίωμα ανάληψης δέκα (10) μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, οι μετοχές που εισφέρονται σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο αποτιμώνται στην υψηλότερη τιμή μεταξύ των δύο ακόλουθων τιμών:

 

(α)α) της τιμής διάθεσης των μετοχών της Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία κατά την τελευταία ιδιωτική τοποθέτηση προς επιλεγμένους επενδυτές που διενεργήθηκε πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2324/1995 και

(β)β) της λογιστικής αξίας της εισφερόμενης μετοχής σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

 

β. Απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου η καταβολή, μετρητών και η εισφορά μετοχών της Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία κατά το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με εξαίρεση το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.

 

4. α. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές.

 

β. Οι καταχωρίσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, γίνονται στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 7Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, που τηρείται στη Διεύθυνση Ανώνυμη Εταιρεία και Πίστεως της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

γ. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988) εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία.

 

δ. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.

 

ε. Στο καταστατικό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προβλέπεται ότι το πρώτο διοικητικό της συμβούλιο έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του αρχικού κεφαλαίου και υποβολής αίτησης για την εισαγωγή μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Μπορεί επίσης να προβλέπεται στο καταστατικό ότι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 13 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, οι μέτοχοι της εταιρίας δεν θα έχουν δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, που θα γίνει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

 

στ. Οι μετοχές της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του τμήματος I του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2651/1998

.

 

ζ. Όπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται, για την εισαγωγή μετοχών εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ειδικά για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

η. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία ως προς την τήρηση των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της ως εκδότριας μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

θ. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ανάμειξη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία στις εποπτικές αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και στον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής για τις παρεχόμενες από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κάθε είδους υπηρεσίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.