Νόμος 2873/00 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Εισαγωγή κοινωνικών πόρων στον Κρατικό Προϋπολογισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό οι πιο κάτω κοινωνικοί πόροι των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων, Δημοσίου ή Ειδικών Λογαριασμών.

 

α. Η παραχώρηση οχημάτων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε τιμή μειωμένη κατά 50% από την τιμή κοστολόγησης.

 

β. Τα πρόστιμα, ποινικές ρήτρες ή χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε εργολάβους ή προμηθευτές του Δημοσίου, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 12-02-1923 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

γ. Τα έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβίασης συμβάσεων από προμηθευτές ή εργολάβους του Δημοσίου, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 12-02-1923 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

δ. Τα έσοδα από την εκποίηση άχρηστου υλικού οποιασδήποτε πολιτικής αρχής, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 12-02-1923 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

ε. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 12 του άρθρου 14 του διατάγματος της [Ν] 10-05-1926 (ΦΕΚ 241/Α/1926) χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις αποδοχές των μονίμων, των εφέδρων και των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό ή τη θητεία τους στο στρατό ή τη χωροφυλακή, για το διάστημα που βρίσκονται και δεν πληρώνονται και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

 

στ. Τα έσοδα από την εκποίηση κτηνών του στρατού, οχημάτων, πολεμικών οργάνων και κάθε άλλου υλικού που προέρχεται από επίταξη, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4407/1929 άρθρο 3 εδάφια Β και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

ζ. Τα έσοδα από την εκποίηση υλικού και κτηνών του στρατού, που είναι εύχρηστο υλικό αλλά μη αναγκαίο για το στρατό, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 04-10-1927 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

η. Τα έσοδα υπέρ του Δημοσίου, από πρόστιμα, ποινές, αντισηκώματα, εξαγορές πρόσθετων υπηρεσιών κ.λ.π. που καταβάλλονται από τους στρατεύσιμους ή έφεδρους προς τακτοποίηση της στρατολογικής τους κατάστασης, που αποδίδονται στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4407/1929 άρθρο 3 εδάφιο Ζ και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

θ. Τα έσοδα από όλα τα πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές, που επιβάλλονται κατά την εκτέλεση του κώδικα Περί στρατιωτικών εισφορών και ναυλώσεων, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4442/1929 άρθρο 47 σε συνδυασμό με το νόμο [Ν] 4977/1931.

 

ι. Τα έσοδα από κάθε είδους υλικά από λείες πολέμου, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4407/1929 άρθρο 3 εδάφιο θ' και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Άμυνας.

 

ι)α. Τα έσοδα από χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα συμβόλαια και τις συμβάσεις ναυπηγικών ή βιομηχανικών οίκων, που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 48 παράγραφος α' και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

ι)β. Τα έσοδα από τις χρηματικές ποινές που επιβάλλονται στα συμβόλαια και τις συμβάσεις μεταξύ βιομηχανικών οίκων και του Σώματος της Πολεμικής Αεροπορίας, που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 5481/1932 άρθρο 48 παράγραφος α' και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

 

ι)γ. Το προϊόν εκποίησης του πλεονάζοντος εύχρηστου αλλά μη αναγκαίου υλικού, που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3960/1959 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας.

 

ι)δ. Το προϊόν από την εκποίηση άχρηστων και εύχρηστων, αλλά ακατάλληλων υλικών και εφοδίων, που ανήκουν στο Υπουργεία Αεροπορίας και τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες, με εξαίρεση τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1077/1938 περί τρόπου εκποιήσεως παλαιότερου υλικού, που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1988/1939 άρθρο 4 παράγραφος 13, νόμο [Ν] 1678/1944 άρθρο 4 και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

 

ι)ε. Τα έσοδα από ποσοστό 50% επί του αντιτίμου από τα εισιτήρια των C-130 που χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση του προσωπικού, που προβλέπονται από τη Φ.829/ΑΔ.928647/20-05-1993/ΓΕΑ/Δ32Α Διαταγή και καταβάλλονται υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.

 

ι)στ. Τα έσοδα από ποσοστό 10% του 1/3 του προϊόντος από την πρόσθετη φορολογία 0,5% επί των εισαγόμενων προϊόντων που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 788/1948, νόμο [Ν] 3883/1958 και καταβάλλονται υπέρ της Ακαδημίας Αθηνών.

 

ι)ζ. Ο ειδικός φόρος επί τις τιμής των εισιτηρίων κινηματογράφων κατανέμεται σε τρίτους ως εξής:

 

α) 20 - 55% στους επιχειρηματίες προβολείς,

β) 60% του υπολοίπου του (α) στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,

γ) 39% του υπολοίπου του (α) στο Υπουργείο Πολιτισμού και

δ) 1% του υπολοίπου του (α) στο Ταμείο Εισαγωγής Κινηματογραφιστών.

 

ι)η. Τα έσοδα από ποσοστό 5% από τα εισπραττόμενα φαρικά τέλη, το οποία αποτελούν φόρο του Δημοσίου, αποδίδεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο που προβλέπονται από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 718/1970 και καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ).

 

ι)θ. Τα έσοδα από πώληση άχρηστου ή πλεονάζοντος, για το ΠΙΚΠΑ, υλικού που καταβάλλονται υπέρ του ΠΙΚΠΑ.

 

κ. Οι κρατήσεις από τα εκπλειστηριάσματα από την εκποίηση πραγμάτων που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 478/1976 άρθρο 2 και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

κ)α. Τα έσοδα από την επιβολή διοικητικών χρηματικών ποινών σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον (στην πράξη δεν έγινε ποτέ χρήση αυτού του δικαιώματος), που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1561/1955 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

κ)β. Τα έσοδα από πρόστιμα και τέλη που επιβάλλονται από τον Οργανισμό στους ρυπαίνοντες το περιβάλλον, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1515/1935 και καταβάλλονται υπέρ του Οργανισμού Αθήνας.

 

κ)γ. Η απόδοση στον ειδικό λογαριασμό Αποθεματικό Κεφάλαιο Προστασίας Καπνοπαραγωγής 51.000.000 δραχμών από το φόρο κατανάλωσης σιγαρέτων εγχώριας παραγωγής, που προβλέπονται οπό το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 4373/1964 και καταβάλλονται υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Καπνού.

 

κ)δ. Τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, την αποζημίωση εργασιών, την εκποίηση υλικών, που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

κ)ε. Τα ποσά που προέρχονται από την εκποίηση, ενοικίαση και παράχρηση αγρών, οικοπέδων, οικημάτων κ.λ.π., καθώς και του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, εργαλείων και μέσων Δημοσίου, που χρησιμοποιούσαν τα μετ' ονομαζόμενα κέντρα σποροπαραγωγής και καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σποροπαραγωγής, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1564/1965 παράγραφος 2)δ' και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

κ)στ. Τα μισθώματα από φόρους δασικών προϊόντων γενικά (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών).

 

κ)ζ. Τα έσοδα από μισθώματα από φόρους ρητίνης (έσοδα των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών).

 

κ)η. Τα γραμμάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας κυνηγιού (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1926/1939 άρθρο 8.

 

κ)θ. Οι αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών).

 

λ. Τα έσοδα από στρεμματικό δασικό φόρο (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2204/1940 άρθρο 15, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2501/1953 άρθρο 36.

 

λ)α. Τα έσοδα από τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220, νόμο [Ν] 482/1943 άρθρο 7.

 

λ)β. Τα έσοδα από την αξία δημευόμενων δασικών προϊόντων, οργάνων, σκευών, μεταφορικών μέσων κ.λ.π. (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220, νόμο [Ν] 482/1943 άρθρο 3, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2501/1953 άρθρο 44.

 

λ)γ. Τα έσοδα από το τίμημα εκποιηθέντων δημευθέντων γεωργικών προϊόντων (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 4173/1929 άρθρο 220.

 

λ)δ. Τα πρόστιμα (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν]1460/1938 άρθρο 12.

 

λ)ε. Τα πρόστιμα ιδιωτικών δασοφυλάκων (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών) που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 959/1945 άρθρο 12.

 

λ)στ. Τα έσοδα από καταλογισμούς (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 19-11-1928 άρθρα 43 έως 45.

 

λ)ζ. Το ειδικό τέλος κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής έκτασης από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών. Το τέλος κυμαίνεται από 2.000 δραχμές, έως 100.000 ανάλογα με το μέγεθος της έκτασης (έσοδο των Δασαρχείων που αποδίδεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών), που προβλέπονται από το νόμο 998/1979).

 

λ)η. Τα τέλη που επιβάλλονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ακάλυπτους χώρους του Δημοσίου και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ).

 

λ)θ. Τα έσοδα από το τέλη που επιβάλλονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την παραγωγή αντιγράφων αρχαίων και λοιπών εκθεμάτων μουσείων περιοχής Δωδεκανήσου, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 736/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

μ. Τα έσοδα από τέλη δημοσιεύσεως φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου, που χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 736/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

μ)α. Έσοδα από τέλη κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ή μνημείων που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 736/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

μ)β. Έσοδο από τέλη κινηματογραφήσεως ή λήψεως φωτογραφιών εντός μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, ή μνημείων περιοχής Δωδεκανήσου, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 738/1977 και καταβάλλονται υπέρ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

μ)γ. Τα έσοδα από το ποσοστό 1% για κάθε έργο που έχει παραχθεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και που προορίζεται για δημόσιους χώρους, ιερούς ναούς, νεκροταφεία, πλατείες κ.λ.π. που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 261/1943 και καταβάλλονται υπέρ της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων.

 

μ)δ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% στην τιμή των έργων που πωλούνται από την Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 261/1943 και καταβάλλονται υπέρ της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων.

 

μ)ε. Τα έσοδα από τα ποσοστά από τις πωλήσεις βιβλίων που γίνονται σε εκθέσεις που διοργανώνει η ίδια η Στέγη, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 261/1943 και καταβάλλονται υπέρ της Στέγης Καλών Τεχνών και Γραμμάτων.

 

μ)στ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% από την αξία κάθε αναπαραγόμενου έργου εικαστικής τέχνης, που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1218/1961 και καταβάλλονται υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).

 

μ)ζ. Τα έσοδα από το ποσοστό 2% από την αμοιβή κάθε μέλους του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, για επιμέλεια ή εικονογράφηση εντύπου ή μακέτας ή σκηνογραφίας έργου θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 1218/1981 και καταβάλλονται υπέρ του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

 

μ)η. Τα πρόστιμα μέχρι το ποσό των 10.000.000 δραχμών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 184/Α/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2326/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995) όταν κατά την παραγωγή, εμπορία, διάθεση λιπασμάτων διαπιστωθεί η ύπαρξη τοξικών ουσιών και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας.

 

μ)θ. Η προσαύξηση κατά 1% των εξόδων ανάλυσης, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1565/1985, όπως αυτό το άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2326/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995), όταν η δήλωση ή οι ενδείξεις επί της συσκευασίας ως προς τη σύνθεση των λιπασμάτων παρουσιάζουν αποκλίσεις μεγαλύτερες των επιτρεπομένων ανοχών, που καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας.

 

ν. Τα τέλη, παράβολα και πρόστιμα που εισπράττονται κατά την εκτέλεση του έργου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και οι αποζημιώσεις για την παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 4328/1929, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2343/1995, και καταβάλλονται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας.

 

ν)α. Τα έσοδα από το τέλη για ατομικές άδειες αλιείας επαγγελματικές και ερασιτεχνικές που καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

ν)β. Άδειες αλιείας σκάφους επαγγελματικές και ερασιτεχνικές (περιλαμβάνονται τέσσερις κατηγορίες εντύπων) που καταβάλλονται υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

 

ν)γ. Η ετήσια εισφορά μηχανοκίνητων ελαιοτριβείων που προβλέπονται από το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 284/1961 άρθρο 6 παράγραφος 1, νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2688/1953 άρθρα 4, 5 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

ν)δ. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις των αποστραγγιζόμενων γαιών στη Μακεδονία που προβλέπονται από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 430/1937 και αναγκαστικό νόμο [Ν] 1250/1938 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών.

 

ν)ε. Τα έσοδα από τις εκμισθώσεις των αδιάθετων γεωργικών κλήρων που προβλέπονται από τον Αγροτικό Κώδικα 2880 άρθρο 258 και καταβάλλονται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών,

 

2. Η είσπραξη των πόρων της προηγούμενης παραγράφου θα εξακολουθήσει να γίνεται επ' ονόματι των νομικών προσώπων υπέρ των οποίων έχουν θεσπισθεί. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της είσπραξης των πόρων αυτών και της εισαγωγής τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.