Νόμος 2910/01 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 54 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προστίθεται νέα παράγραφος 3 και αναριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος 3 σε 4, που έχει ως εξής:

 

{3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται οι λέξεις ή διαφορετικό ποσοστό από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

 

3. Στο άρθρο 23 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προστίθεται παράγραφος 3 και αναριθμούνται οι υφιστάμενες παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 σε 4, 5, 6 και 7, που έχει ως εξής:

 

{3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.}

 

4. Στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 30/1996, όπως αναριθμήθηκαν σε παραγράφους 5 και 7 με την προηγούμενη παράγραφο, στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, οι λέξεις: παράγραφος 3, παράγραφοι 1 έως 3, παράγραφος 3, παράγραφος 3 του άρθρου 23 και παράγραφος 4 του άρθρου 23 αντικαθίστανται με τις λέξεις: παράγραφος 4, παράγραφοι 1 έως 4, παράγραφος 4, παράγραφος 4 του άρθρου 23 και παράγραφος 5 του άρθρου 23.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.