Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κατάρτιση συνδυασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο Νομάρχη και υποψήφιους για μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά 30% το πολύ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν τουλάχιστον υποψήφιο από κάθε νησιώτική πρώην επαρχία κατά την έννοια του μεθεπόμενου εδαφίου. Υποψήφιος της πρώην επαρχίας μπορεί να είναι μόνο δημότης εκλογέας δήμου ή κοινότητας αυτής της πρώην επαρχίας.

 

Νησιώτικη πρώην επαρχία, για την εφαρμογή των εκλογικών διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος, είναι η πρώην επαρχία που η εδαφική περιφέρειά της αποτελείται από ένα ή περισσότερα νησιά ενός νομού στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθος, Σύρος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

2. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία οι συνδυασμοί περιλαμβάνουν για κάθε επαρχείο αριθμό υποψήφιων συμβούλων ως εξής:

 

3 για όσα έχουν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους,
5 για όσα έχουν πληθυσμό από 5.001 μέχρι 20.000 κατοίκους και
7 για όσα έχουν πληθυσμό 20.001 κατοίκους και άνω.

 

Ο αριθμός αυτός των υποψηφίων μπορεί να αυξάνεται μέχρι ποσοστό 30%.

 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού υποψηφίων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατανέμονται μόνο στις υπόλοιπες επαρχίες της ανάλογα με τον πραγματικό πληθυσμό τους.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με επαρχεία, όταν προκύπτει ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων είναι μεγαλύτερος σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή για τον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων κατά επαρχίες εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων κάθε συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο:

 

Πρώτος γράφεται ο υποψήφιος Νομάρχης και ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, προηγουμένου του επωνύμου τους, οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού. Δίπλα ή κάτω από το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου Νομάρχη γράφεται σχετική ένδειξη. Αν δεν αναγραφεί ένδειξη, ο πρώτος υποψήφιος του συνδυασμού θεωρείται υποψήφιος Νομάρχης.

 

Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:

 

α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών (δημοτολόγιο) και στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία είναι υποψήφιος.

 

β. υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής για την οποία θέτει υποψηφιότητα και

 

γ. έντυπο παράβολο ή διπλότυπο είσπραξης της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού ποσού 25.000 δραχμών.

 

5. Η δήλωση επιδίδεται από τον υποψήφιο Νομάρχη ή με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή του υποψήφιου Νομάρχη στο Γραμματέα του αρμόδιου πρωτοδικείου, 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία. Έως τη λήξη αυτής της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό υποψηφίων συμβούλων, με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου Νομάρχη. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 4, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας που απαιτείται για την επίδοση στο πρωτοδικείο, καμία μεταβολή της δήλωσης δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν.

 

Αρμόδιο πρωτοδικείο είναι το μοναδικό πολυμελές πολιτικό πρωτοδικείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο και για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

 

6. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα οποιοδήποτε σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό και κάθε έμβλημα που χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε από το κράτος.

 

Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.

 
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω διατάξεων και εφόσον η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, τότε η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 

7. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 4 και αυτό βεβαιωθεί από το αρμόδιο πρωτοδικείο, η δήλωση είναι απαράδεκτη. Ειδικότερα, αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού, που προβλέπει η παράγραφος 3, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτη, εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο Νομάρχη. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.