Νόμος 2956/01 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ανακατασκευή - επισκευή εργατικών κατοικιών και διαμερισμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται να αναλάβει την ανακατασκευή πέντε (5) πολυκατοικιών, στους οικισμούς του, στη Νέα Φιλαδέλφεια Ι)β)1 και ΙΙ, που υπέστησαν ανεπανόρθωτες βλάβες από το σεισμό της 07-09-1999 και κατεδαφίστηκαν βάσει πρωτοκόλλου αυτοψίας επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και με συμφωνία των ιδιοκτητών υπό τους ακόλουθους όρους: οι ιδιοκτήτες θα εκχωρήσουν στον Οργανισμό: α) το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής, β) το ποσό του δανείου που τους εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και θα συμμετέχουν με ποσοστό επί του κόστους ανακατασκευής, το οποίο θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θα εκδοθεί μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Με όμοια απόφαση θα καθορισθεί ο τρόπος εκχώρησης στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας του ποσού της δωρεάν κρατικής αρωγής και του ποσού του δανείου, ο τρόπος καταβολής στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας της δαπάνης συμμετοχής των ιδιοκτητών στην περίπτωση που καθορισθεί ποσοστό συμμετοχής, οι όροι εξασφάλισης της είσπραξης της δαπάνης της συμμετοχής των ιδιοκτητών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ιδιοκτήτες που εκχωρούν το ποσό του δανείου στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας εξακολουθούν να είναι μοναδικοί υπόχρεοι για την εξόφληση του δανείου.

 

2. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας του σεισμού της 07-09-1999 υποβαθμίσθηκε η στατική και αντισεισμική επάρκεια των κτιρίων των οικισμών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και διαμερισμάτων που αγοράστηκαν ή αναδείχθηκαν φθορές παλαιότητας, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μπορεί να εκτελεί έργα για την αποκατάστασή τους και στη δαπάνη της αποκατάστασης μπορεί να συμμετέχουν και οι ιδιοκτήτες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θα καθοριστεί το ποσοστό της δαπάνης συμμετοχής των ιδιοκτητών, ο τρόπος είσπραξής της, οι όροι εξασφάλισης της είσπραξης της δαπάνης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 07-09-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.