Νόμος 2956/01 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 2, 2 παράγραφος 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996) και οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 (ΦΕΚ 112/Α/1969), πλην των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφος 1, 3, 6 παράγραφος 1 και 9, όπως ισχύουν και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 2874/2000. Σκοποί του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που ορίζονται σε άλλους νόμους πέραν των νομοθετικών διαταγμάτων [Ν] 2961/1954 και [Ν] 212/1969 διατηρούνται σε ισχύ.

 

2. Καταργείται ως προς όλες τις διατάξεις του, από 12-03-2001, ο Οργανισμός της Υπηρεσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που είχε εγκριθεί με το από [ΒΔ] 17-09-1953 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 267/Α/1953), το οποίο είχε εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2510/1953, όπως τροποποιηθείς ίσχυε κατά την παραπάνω ημερομηνία, καταργούμενης και της υπό του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2510/1953 εξουσιοδότησης.

 

3. Κανονιστικές διατάξεις που εκδόθηκαν βάσει των εξουσιοδοτήσεων που προβλέπονται από καταργούμενες δια του παρόντος διατάξεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους. Κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει στις καταργούμενες θεωρείται εφεξής ότι παραπέμπει στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα εξακολουθούν να διέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.