Νόμος 2971/01 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ειδική αργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ορίζεται ως Ειδική αργία συναλλαγών η 31-12-2001, ημέρα Δευτέρα, για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία, το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 

α. πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών,

β. επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

γ. εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

δ. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

 

2. Κατά την ημέρα αυτή τα ανωτέρω ιδρύματα και επιχειρήσεις λειτουργούν για τη διεκπεραίωση των εξής εργασιών:

 

α. για χρηματαποστολές από και προς την Τράπεζα της Ελλάδος στα πλαίσια των διαδικασιών προεφοδιασμού με ευρώ και απόσυρσης της δραχμής,

 

β. για τη διάθεση στο κοινό συσκευασιών εξοικείωσης και στις επιχειρήσεις κερμάτων ευρώ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του νόμου 2948/2001 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Το κοινό θα μπορεί επίσης να προβαίνει σε ανταλλαγές νομισμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος,

 

γ. για τον υπό προεφοδιασμό επιχειρήσεων με ευρώ (μετά από συνεννόηση καταστήματος με επιχείρηση - πελάτη),

 

δ. για τις καταθέσεις σε δραχμές ή / και συνάλλαγμα αποκλειστικά από επιχειρήσεις.

 

Όλες οι εν λόγω συναλλαγές θα καταχωρηθούν στα συστήματα της τράπεζας με valeur 02-01-2002.

 

3. Κατά την ημέρα αυτή, τα ταμεία και οι υπηρεσίες των ανωτέρω ιδρυμάτων και επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται να διενεργήσουν με το κοινό οποιαδήποτε συναλλαγή ή να καταρτίσουν οποιαδήποτε σύμβαση εκτός από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος. Όλες οι ληξιπρόθεσμες, την 31-12-2001, υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και της πάσης φύσεως πελατείας τους, καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την 31-12-2001, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, 02-01-2002, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης.

 

4. Η 31-12-2001 είναι εργάσιμη ημέρα για το προσωπικό των ανωτέρω ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

 

5. Τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, στις 31-12-2001 θα καταβληθούν την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους, ήτοι την 28-12-2001 και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των δανείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.