Νόμος 3049/02 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Φορολογικά και άλλα θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις και πράξεις που συνομολογούνται σε εφαρμογή διαδικασιών αποκρατικοποίησης ή εξυγίανσης σύμφωνα με το νόμο αυτόν, περιλαμβανομένης και της πράξης ή της σύμβασης συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της κατάργησης ή διάλυσης επιχειρήσεων, και οι σχετιζόμενες με αυτές μεταβιβάσεις ακινήτων, κινητών, μετοχών ή πάσης φύσεως δικαιωμάτων, εισφορές περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων ή επιχειρηματικών κλάδων ή τμημάτων, μεταγραφές και πάσης φύσεως συμβάσεις και πράξεις προς πραγμάτωσή τους, περιλαμβανομένης της συστάσεως και εγγραφής υποθήκης, της εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και της συστάσεως ενεχύρου, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) και του νόμου [Ν] 1676/1986.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών μελών της Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών είναι δυνατόν να περιορισθούν τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλάκων, για κάθε πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

 

3. Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1:

 

(α) Η μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών που δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο που κατατίθεται στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή του.

 

(β) Για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις αναπτυξιακών νόμων που αναφέρονται σε περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων που έχουν ενισχυθεί και στις κυρώσεις σε περίπτωση μεταβίβασής τους.

 

(γ) Δεν εφαρμόζονται κυρώσεις που έχουν επιβληθεί και εκκρεμεί η εφαρμογή τους σε βάρος δημόσιων επιχειρήσεων για ενισχυθείσες από αναπτυξιακούς νόμους επενδύσεις τους λόγω παράβασης διατάξεων των εν λόγω νόμων ή όρων των αποφάσεων υπαγωγής στους νόμους αυτούς.

 

(δ) Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων ή οι όροι των αποφάσεων υπαγωγής των παραπάνω επενδύσεων στους αναπτυξιακούς νόμους, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποδίδεται σε επιχείρηση του Δημοσίου μέρος της δαπάνης στην οποία υποβλήθηκε αυτή για παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που της επιβλήθηκε από διάταξη νόμου.

 

5. Οι αρμόδιες φορολογικές ή ασφαλιστικές αρχές υποχρεούνται να αρχίσουν αμέσως με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης και να ολοκληρώσουν μέσα σε ένα μήνα από την έναρξή τους σχετικούς ελέγχους επιχειρήσεων που πρόκειται να αποκρατικοποιηθούν.

 

6. Αν η διαδικασία ή οι όροι της αποκρατικοποίησης προβλέπουν την απόσχιση κλάδων ή την εισφορά περιουσιακών στοιχείων, κλάδων ή δικαιωμάτων, οι σχετικές αποτιμήσεις πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.