Νόμος 3049/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Άλλες ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς της αποκρατικοποίησης οι μετοχές του Δημοσίου στην επιχείρηση που αποκρατικοποιείται μπορεί να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, προσωρινά για ορισμένο χρόνο, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων και σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2526/1997 (ΦΕΚ 205/Α/1997), στην ανώνυμη εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών, η οποία και εκπροσωπεί το Δημόσιο στις γενικές συνελεύσεις της επιχείρησης.

 

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να περιέρχονται στο Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών μετοχές επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991).

 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων επιχείρησης του Δημοσίου, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 4 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) μπορεί να καταργούνται περιορισμοί που επιβάλλονται από διάταξη καταστατικού και αναφέρονται στην απαγόρευση τροποποίησης του καταστατικού ή ορισμένων διατάξεών του. Διατάξεις όμως που αναφέρονται σε υποχρεωτικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ή εκπροσώπησης στα όργανά της του Δημοσίου (συνυπολογιζομένης και της συμμετοχής της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών), καθώς και των εργαζομένων ή διατάξεις που αναφέρονται σε δικαιώματα του Δημοσίου που προστατεύονται με ειδική μετοχή ή που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, δεν καταργούνται ούτε τροποποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της επιχείρησης του Δημοσίου,

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των υπουργών μελών της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, και των συναρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, μπορεί να καταργούνται ή να συγχωνεύονται οργανισμοί ή επιχειρήσεις του Δημοσίου, εκτός ανωνύμων εταιρειών, να ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς, ένταξης, κατάταξης ή απόλυσης του προσωπικού και να προβλέπεται η μετάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται η τύχη της περιουσίας επιχείρησης που καταργείται και ο οργανισμός ή το καταστατικό, που διέπει την επιχείρηση που προκύπτει μετά από τη συγχώνευση.

 

5. Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης του Δημοσίου με οποιαδήποτε μορφή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.