Νόμος 3105/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Συνεργάτες, εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών και επισκέπτες καθηγητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης επιτρέπεται να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ή δύο διδακτικών εξαμήνων σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών με ωριαία αντιμισθία.

 

Τα προσόντα που απαιτούνται για τις ως άνω κατηγορίες εκπαιδευτικού προσωπικού είναι ανά κατηγορία τα εξής:

 

Επιστημονικός συνεργάτης: πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται και επαγγελματική, διδακτική ή ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται.

 

Εργαστηριακός συνεργάτης: πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και πενταετής επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται ή πτυχίο επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεκαετής επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος που προκηρύσσεται.

 

Εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών: πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και διδακτική εμπειρία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα, γίνονται δεκτοί και εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποιητικό επάρκειας της γλώσσας που πρόκειται να διδάξουν και διδακτική εμπειρία.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος, καταρτίζεται η προκήρυξη για την πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 1 και καθορίζονται τα τυχόν επιπλέον προσόντα που κρίνονται αναγκαία για τη διδασκαλία των προκηρυσσόμενων μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος, μπορεί να αναθέσει τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων σε εκπαιδευτικό προσωπικό με ελλιπή προσόντα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το προσωπικό αυτό κατέχει τον απαιτούμενο βασικό τίτλο σπουδών ανά κατηγορία.

 

3. Ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε επιστημονικούς συνεργάτες, εργαστηριακούς συνεργάτες και εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

4. Ο συνολικός αριθμός των ωρών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αυξηθεί μέχρι 50% με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 76 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, μπορούν να μετακαλούνται για ένα ακαδημαϊκό έτος επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν τα προσόντα ή κατέχουν θέση καθηγητή σε αντίστοιχο Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού, προκειμένου να παρέχουν ειδικές τεχνικές γνώσεις ή να συμβάλλουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη. Ειδικά για καθηγητές Πανεπιστημίου και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων η μετάκλησή τους γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού και εφόσον υπάρχει σχετική άδεια από το Πανεπιστήμιο ή το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που ανήκουν.

 

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, ως και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός της αμοιβής των επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών και των μετακαλούμενων, σύμφωνα με την παράγραφο 6, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.