Νόμος 3105/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης προσλαμβάνεται ειδικό τεχνικό προσωπικό με έργο τη φύλαξη του εργαστηριακού εξοπλισμού, τη φροντίδα ώστε ο εργαστηριακός εξοπλισμός να είναι σε κατάσταση που να επιτρέπει τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τη φροντίδα ώστε τα διατιθέμενα κάθε φορά βοηθήματα να είναι στη διάθεση των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του εργαστηρίου. Τυπικό προσόν διορισμού σε θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. είναι απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριος τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεκαετής εμπειρία στο αντικείμενο που προκηρύσσεται.

 

2. Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, στην οποία αναφέρονται και οι απαιτούμενες ειδικότητες, καθώς και η επιλογή για διορισμό γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος που ανήκει η θέση. Ο διορισμός γίνεται με πράξη του Προέδρου του Οργανισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, θέματα σχετικά με την αξιολόγηση και τη μονιμοποίηση του προσωπικού αυτού, το ωράριο εργασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

 

5. Για την κάλυψη επειγουσών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη έκτακτου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομίας και οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και η αποζημίωση του έκτακτου Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.