Νόμος 3105/03 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις για την Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία διαγράφονται ή τροποποιούνται βεβαιώσεις για την είσπραξη, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, απαιτήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από την εκμετάλλευση περιουσιακών του στοιχείων, που εκ του νόμου έχουν εκχωρηθεί στην εταιρία. Η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία έχει γίνει η σχετική βεβαίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α/1989).

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Μετά από αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, που εκδίδονται πριν από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, εξαιρούνται της κατά το παρόν άρθρο αποτίμησης περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εκμετάλλευση καθίσταται οικονομικά ασύμφορη εξαιτίας περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλου είδους περιορισμών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν αποτιμώνται κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας και την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μπορούν να παραχωρούνται κατά διοίκηση και διαχείριση για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, με την οποία καθορίζονται και οι όροι της παραχώρησης. Μέχρι την παραχώρηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους παραμένει στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία τα οικονομικά αποτελέσματα, όμως, αυτών δεν εγγράφονται στους ισολογισμούς της. Η παραπάνω διαδικασία παραχώρησης του συνόλου των ως άνω περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, άλλως η διοίκηση και διαχείρισή τους παραχωρείται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου ή, αν πρόκειται για δασική έκταση, στο Υπουργείο Γεωργίας.}

 

3. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 οι λέξεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αντικαθίστανται από τις λέξεις ακινήτων ή επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2837/2000.

 

4. Το εδάφιο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 τροποποιείται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 18 του παρόντος, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου.}

 

5. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 2636/1998, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, προστίθενται τα εξής εδάφια:

 

{Η συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών προμηθειών και εκτέλεσης έργων της παρούσας παραγράφου πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει περαιωθεί το αργότερο μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η συνέχιση και ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών γίνεται από τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου 2636/1998, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κάθε τυχόν υφιστάμενη φορολογική υποχρέωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, περιλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων και κυρώσεων, προερχόμενη από τη δραστηριότητα των επιχειρηματικών μονάδων του κατά τις τελευταίες δώδεκα χρήσεις μέχρι 03-08-2000, εξαντλείται με τη βεβαίωση φόρου ίσου προς ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων εκμετάλλευσης των άνω χρήσεων. Με τη βεβαίωση του άνω φόρου όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού θεωρούνται περαιωμένες. Οι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία βεβαιωθείσες στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία απαιτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που προέρχονται από την εκ μέρους του εκμετάλλευση των ως άνω επιχειρηματικών μονάδων, εκχωρούνται αυτοδικαίως στο Δημόσιο και συμψηφίζονται προς ισόποσες απαιτήσεις του Δημοσίου από τον βεβαιωθέντα κατά τα ανωτέρω φόρο. Τυχόν υπόλοιπο οφειλής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού εξοφλείται από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία σε τριάντα έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου και βεβαιώσεων του άνω φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 των άρθρων 6 και 18 του νόμου 2636/1998 τροποποιείται ως εξής:

 

{Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου ή λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ή τις διατάξεις που διέπουν την εργασιακή σχέση του υπαλλήλου.}

 

8. Η διάρκεια της απόσπασης των δικηγόρων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του νόμου 2636/1998 μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του δικηγόρου, για δύο ακόμα τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση, είτε μετά από αίτηση του δικηγόρου ή λόγω λύσεως της σχέσης έμμισθης εντολής σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων.

 

9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να συνάπτει συμβάσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου με πρόσωπα, των οποίων ο αριθμός δεν θα υπερβαίνει συνολικά τα είκοσι (20), τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση και πείρα για την απασχόληση ή το έργο που θα αναλαμβάνουν. Η αμοιβή των προσώπων αυτών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει την προβλεπόμενη για το αντίστοιχο τακτικό προσωπικό αμοιβή κατά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%).

 

10. Η διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων κτημάτων, περιλαμβανομένων του αιγιαλού και της παραλίας, που ευρίσκονται μεταξύ ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά διοίκηση και διαχείριση στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και της ακτογραμμής, περιέρχεται στην εταιρεία αυτή έναντι ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Το ανωτέρω δικαίωμα έχει η εταιρία και ως προς τα δημόσια κτήματα που δημιουργούνται από τη μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, συνεπεία φυσικών προσχώσεων ή τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως του αν εχώρησε επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού ή της παραλίας.

 

11. Για την παραχώρηση από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας δεν εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

12. Η διοίκηση και διαχείριση της έκτασης τριάντα έξι χιλιάδων (36.000) τετραγωνικά μέτρα περίπου στην Ανάβυσσο Αττικής, ιδιοκτησίας του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο υπ' αριθμόν 3916/25-10-1973 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κουρεμένου, μετά των πάσης φύσεως επ' αυτής κτισμάτων, στην οποία στεγάζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες Τουριστικής Εκπαίδευσης Ανάβυσσου, ανατίθεται, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της κατά την έννοια του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000).

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται επίσης όσα σε αντάλλαγμα για την παραπάνω έκταση παραχωρηθούν στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και η μετεγκατάσταση του εκπαιδευτηρίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάβυσσου σε χώρο της έκτασης του άρθρου 23 παράγραφος 1 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001). Η μετεγκατάσταση γίνεται με ευθύνη και δαπάνες της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009).

 

13. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται: α) επί τουριστικών καταλυμάτων τα οποία ανεγείρονται και λειτουργούν επί εκτάσεων, την κυριότητα ή τη διοίκηση και διαχείριση των οποίων έχει η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία και β) επί ενιαίων εκτάσεων άνω των τριακοσίων στρεμμάτων. Τα τουριστικά καταλύματα της παρούσας διάταξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της συνολικά δομούμενης επιφάνειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται το ποσοστό των καταλυμάτων αυτών που μπορούν να μισθώνονται μακροχρονίως ή να πωλούνται, καθώς και θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης ή κυριότητας από τους χρήστες ή κυρίους των καταλυμάτων αυτών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

14. Η παράγραφος 8 του άρθρου 21 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών και των ακτών που έχει αναλάβει κατά διοίκηση και διαχείριση και εκμεταλλεύεται για δικό της λογαριασμό η εταιρία.}

 

15. Τα τιμολόγια των ιαματικών πηγών τουριστικής σημασίας που δεν υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη ή του εκμεταλλευόμενου την ιαματική πηγή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 καταργήθηκε με την παράγραφο ΣΤ15.7 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

16. Στο άρθρο 29 παράγραφος 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) μετά τις λέξεις μετά του Δημοσίου προστίθενται οι λέξεις ή εκ του νόμου.

 

17. Για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με οποιονδήποτε τρόπο, μεταγράφονται στα οικεία βιβλία μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, ενεργούσης αυτής ως εντολοδόχου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τα οποία αποτελούν τη μεταγραπτέα πράξη.

 

Η μεταγραφή των ως άνω αποσπασμάτων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε φόρο μεταβίβασης, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.