Νόμος 3105/03 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. Επιτρέπεται η μεταβίβαση, με ιδιωτικό συμφωνητικό και χωρίς άλλες διατυπώσεις, της χορηγηθείσας με την 2096/1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 994/Β/1994) άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Καζίνο Πόρτο Καρράς, με τα σχετικά μέσα και υλικά διεξαγωγής παιχνιδιών, από την κάτοχο της άδειας αυτής εταιρεία Καζίνο Πόρτο Καρράς Ανώνυμη Εταιρεία προς την εταιρεία Sithonia Beach Porto Carras SA. Η μεταβίβαση αυτή ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση της σχετικής σύμβασης στην Επιτροπή εποπτείας της λειτουργίας των καζίνων.

 

Από τη μεταβίβαση της άδειας η εταιρεία που θα αποκτήσει την άδεια καθίσταται εις ολόκληρο και αλληλεγγύως υπεύθυνη με την παλαιά κάτοχο για τις βεβαιωμένες μέχρι 02-09-2002 οφειλές της παλαιάς κατόχου της άδειας προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων και το Δήμο Σιθωνίας, με τους όρους των τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων.

 

Μετά τη μεταβίβαση της άδειας τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα κάτοχος ουδεμία αξίωση έχει ή διατηρεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη λειτουργία ή μη λειτουργία του Καζίνο Πόρτο Καρράς μέχρι τη μεταβίβαση της άδειας και οι σχετικές δίκες καταργούνται.

 

Στην παραπάνω σύμβαση δεν εφαρμόζεται το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα ή άλλη διάταξη που προβλέπει ευθύνη της αποκτώσας για κάθε είδους υποχρεώσεις της μεταβιβάζουσας εταιρείας, πλην των ανωτέρω. Στη νέα κάτοχο της άδειας δεν μπορεί να επιβληθεί κύρωση από τις προβλεπόμενες στο νόμο και στην υπουργική απόφαση για τυχόν παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της μεταβίβασης. Η νέα κάτοχος της άδειας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπότροπος από παραβάσεις, που ανάγονται σε προηγούμενο της μεταβίβασης της άδειας χρόνο. Μέχρι 31-08-2014 δεν θα χορηγηθεί άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Χαλκιδικής και σε περιμετρική απόσταση τριάντα χιλιομέτρων από τα όρια του νομού. Για το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούσε το Καζίνο Πόρτο Καρράς λόγω έξωσής του από το ξενοδοχείο Sithonia Beach δεν οφείλεται το ειδικό ετήσιο τέλος κατοχής της άδειας λειτουργίας του καζίνο, τυχόν όμως καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. Η νέα κάτοχος της άδειας υποχρεούται να λειτουργήσει το καζίνο εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

 

Η νέα κάτοχος της άδειας υποχρεούται σταδιακά και εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο να προσλάβει το σύνολο του προσωπικού που απασχολούνταν στην παλαιά κάτοχο της άδειας κατά την 31-08-1999 στην ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα με συμβάσεις τουλάχιστον οκτάμηνης διάρκειας σε ετήσια βάση, πέραν των εποχιακών. Οι προσλήψεις αυτές δεν αποτελούν διαδοχή εργοδότη. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.