Νόμος 3106/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ιατροκοινωνικά Κέντρα Παιδικές Πολυκλινικές Πατριωτικά Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα και οι Παιδικές Πολυκλινικές του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που μεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας Με τη διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ' του νόμου 2646/1998, μεταφέρονται στο Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας στην Περιφέρεια του οποίου λειτουργούν, μαζί με τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία, και συγχωνεύονται στις διάφορες αποκεντρωμένες μονάδες παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προ βλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001) η μεταφορά και συγχώνευση των ιατροκοινωνικών κέντρων και των παιδικών πολυκλινικών του Πατριωτικού Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως θα γίνει σε κέντρα υγείας ή νοσοκομεία του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζονται οι μονάδες αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, με απόφασή του που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου περιέρχονται στην κυριότητα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου.

 

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των παραπάνω φορέων μεταφέρονται αυτοδικαίως ως οργανικές θέσεις της αποκεντρωμένης μονάδας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και βαθμού ή ειδικότητας μαζί με το προσωπικό που τις κατέχει. Για τη μεταφορά αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μέχρι την κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας οι δαπάνες των παραπάνω φορέων εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του.

 

Από την ημέρα κατάργησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως), που αφορούν τις δαπάνες των παραπάνω μονάδων, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας, ανάλογα με τις μονάδες που συγχωνεύονται και το προσωπικό που μεταφέρεται σε κάθε Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β1 του άρθρου 21 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.