Νόμος 3146/03 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Θέματα αλλοδαπών και πολιτογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/Α/2001 ) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής για ένα έτος σε αλλοδαπό, που διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου για το σκοπό αυτόν.

 

Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να προσκομίσει στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του τα ακόλουθα:

 

α. διαβατήριο ή άλλο ισχυρό ταξιδιωτικό έγγραφο, που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις,

β. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του, χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη δραστηριότητα και ότι η προέλευση των πόρων αυτών είναι νόμιμη,

γ. δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυμα,

δ. πιστοποιητικό υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα,

ε. βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,

στ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.}

 

2. Στην περίπτωση ά της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται δυνατότητα εξέτασης της σχετικής αίτησης, εφόσον δεν έχουν εισέλθει στη χώρα παράνομα ή για τουρισμό. Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή της ίδιας αίτησης είναι η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης.}

 

3. Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 11 παράγραφος 2 περίπτωση ε', 21 παράγραφος 2 περίπτωση ε', 26 παράγραφος 2 περίπτωση δ', 29 παράγραφος 1, 34 παράγραφος 4 περίπτωση β', 36 παράγραφος 3 περίπτωση β' και 37 παράγραφος 2 περίπτωση δ' του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) πιστοποιητικό υγείας δεν απαιτείται για την ανανέωση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.

 

4. i. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, επιτρέπεται να χορηγείται σε αλλοδαπούς, μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών, η επιστημονική δραστηριότητα των οποίων υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, άδεια διαμονής, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας στο πλαίσιο της δραστηριότητας της σχολής, μέχρις ενός έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρόνο, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει θεώρηση εισόδου για το λόγο αυτόν από το Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας τους.

 

Για τη χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. να έχει γίνει δεκτός ως μέλος της οικείας αρχαιολογικής σχολής και

β. να μπορεί να εξασφαλίσει τα έξοδα διαβίωσής του στην Ελλάδα.

 

ii. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να έλθει στην Ελλάδα ως μέλος ξένης αρχαιολογικής σχολής οφείλει να προσκομίσει στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας του:

 

α. διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας,

β. βεβαίωση ότι έχει γίνει δεκτός ως μέλος της ξένης αρχαιολογικής σχολής,

γ. αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει πόρους για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής του,

δ. δήλωση από την οποία θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλίσει κατάλυμα,

ε. πιστοποιητικό υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα,

στ. βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης,

ζ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των αλλοδαπών αρχών.

 

iii. Η σχετική αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος δικαιολογητικό. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εξετάζει την αίτηση, αφού λάβει υπόψη τους λόγους που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

5. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το παράβολο που συνοδεύει νέες αιτήσεις για πολιτογράφηση, οι οποίες υποβάλλονται ύστερα από την απόρριψη προηγούμενης αίτησης από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μειώνεται στο ήμισυ του παραπάνω ποσού.}

 

Η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 35 του νόμου 3284/2004, Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, (ΦΕΚ 217/Α/2004).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.