Νόμος 3146/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 247 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης που ενισχύονται από το Κράτος ή για τα οποία έχει παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μία πενταετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί, με εξαίρεση τη γονική παροχή.

 

Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συνιστά τίτλο για τη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήρια παραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Στο προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται άρθρο με αριθμό 253Α, υπό τον τίτλο Χρηματοδοτική Μίσθωση, που έχει ως ακολούθως:

 

{α) Δήμοι, Κοινότητες, Σύνδεσμοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αυτοδιοίκησης, μπορούν να συμβάλλονται στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν ως αντικείμενο πράγματα κινητά ή ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

β) Όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ακίνητα τρίτου, τότε η μεν επιλογή του κατάλληλου ακινήτου γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αγοράς ακινήτου, η δε σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί δανείων.

 

γ) όταν αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι κινητά πράγματα, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προμήθειας αγαθών.

 

δ), Η δυνατότητα σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1665/1986, όπως ισχύει (ΦΕΚ 194/Α/1986), δεν εφαρμόζεται για τους φορείς της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου.

 

ε) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις, καθώς και θέματα τεχνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.