Νόμος 3147/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάθεση εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκτάσεις οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 29-10-1949 (ΦΕΚ 342/Α/1949), του Κώδικα Αποστραγγιζόμενων Γαιών βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 19-03-1941 (ΦΕΚ 84/Α/1941) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2185/1952 (ΦΕΚ 217/Α/1952) διατίθενται για την αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η πράξη εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Υπηρεσίας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην πρόταση αναφέρονται ιδιαίτερα η ανάγκη της αποκατάστασης των ακτημόνων, η καλλιέργεια που ενδείκνυται και η μορφή εκμετάλλευσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

2. Η υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Αγροτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) έγγαμους καλλιεργητές. Επί συζύγων γεωργών δικαιούχος κρίνεται αυτός που έχει τη διοίκηση της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για την ακτημοσύνη λαμβάνεται υπόψη και η περιουσία του άλλου συζύγου.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

3. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Αγροτικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Η περιουσία των γονέων δεν λαμβάνεται υπόψη όταν αυτοί κατά το χρόνο που εκδικάζεται η αίτηση του ενδιαφερομένου για τη γεωργική αποκατάσταση έχουν ηλικία κάτω των 55 ετών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

4. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται να παραχωρούνται σε ενδιαφερομένους διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις η εκτάσεις του άρθρου 13 παράγραφος 2Α)β του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), που βρίσκονται σε αυτοτελείς οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και περιλαμβάνονται στις παραμεθόριες κατά το άρθρο 24 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) περιοχές των περιφερειών Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και στις ορεινές κοινότητες των Νομών Γρεβενών, Καβάλας και Τρικάλων για την ανέγερση κατοικιών.

 

Για την παραχώρηση καταβάλλεται τίμημα ίσο με το ένα τρίτο της αγοραίας αξίας της έκτασης και εξοφλείται σε πέντε ίσες ετήσιες άτοκες δόσεις. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Δ/1985) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

5. Εκτάσεις που παραχωρούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και του παρόντος, εμπίπτουν στις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης και την αρτιότητα των εκτάσεων. Οι εκτός ρυμοτομικού σχεδίου εκτάσεις που παραχωρήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, δεν εμπίπτουν στις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, όσον αφορά το ελάχιστο όριο εμβαδού κατάτμησης, την αρτιότητα και τις χρήσεις των εκτάσεων.

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του νόμου 1734/1987 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δημόσιες εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτημόνων γεωργών, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καλύπτονται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό από τα δασοπονικά είδη της παραγράφου 1, διατηρούν το δασικό χαρακτήρα ως προς την καλυπτόμενη έκταση και οι δικαιούχοι τους τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για την υπόλοιπη έκταση ή για ολόκληρη την έκταση, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 1734/1987, ο χαρακτηρισμός από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών, ως προς τη μορφή των εκτάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, είναι έγκυρος και δεσμευτικός και δεν επανεξετάζεται από τα όργανα της Διοίκησης. Εκτάσεις στις οποίες έγινε κτηνοτροφική αποκατάσταση και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων ως χερσολίβαδα της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4173/1929 (ΦΕΚ 205/Α/1929) υπάγονται στις εκτάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.