Νόμος 3200/55 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τέσσερις τουλάχιστον μήνες προ της ενάρξεως εκάστου οικονομικού έτους καταρτίζεται υφ' εκάστου Νομάρχου και υποβάλλεται εις τον αρμόδιο Υπουργόν σχέδιον του προϋπολογισμού των δια το έτος τούτο προβλεπομένων εσόδων και εξόδων πασών των υπηρεσιών της περιφέρειας του νομού των αναφερομένων εις την αρμοδιότητα του οικείου Υπουργείου.

 

Οι προβλέψεις αυτές τελικώς καθοριζόμενες υπό του αρμοδίου Υπουργού αποτελούν μετά του σχεδίου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των λοιπών υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου το σχέδιον των προβλέψεων του όλου προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Υπουργείου τούτου, όπερ διαβιβάζεται κατά τις διατάξεις του νόμου περί Δημοσίου Λογιστικού εις το Υπουργείον Οικονομικών (ΓΔΔΛ) προς σύνταξιν και υποβολή εις την βουλή εντός των υπό του Συντάγματος οριζομένων προθεσμιών τού γενικού προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους εκάστου οικονομικού έτους. Συνοδεύεται δε υπό πινάκων κατά κεφάλαιον και άρθρον εκάστης δαπάνης και εκάστου εσόδου καθ' υπηρεσία κεντρική ή νομαρχιακή.

 

2. Με την έναρξη εκτάκτου οικονομικού έτους ως και του δευτέρου εξαμήνου αυτού ο Υπουργός των Οικονομικών θέτει εις την διάθεση των οικείων υπουργών συνολικώς τις αναγραφείσας εν τω προϋπολογισμό πιστώσεις διά τις δαπάνες των νομαρχιών τις αναλογούσας εις το εξάμηνο. Οι αρμόδιοι υπουργοί εντός μηνός κατανέμουν τις πιστώσεις αυτές υποχρεωτικώς εις τις νομαρχίας και μεταβιβάζουν αυτές εις τους οικείους νομάρχες, δι' επιτροπικών ενταλμάτων.

 

Εν περιπτώσει αδυναμίας εγκαίρου χρησιμοποιήσεως πιστώσεως δια την εκτέλεσιν έργου τινός υπό του Νομάρχου, ούτος δύναται να ζητήσει την εκτέλεσιν του έργου υπό του αρμοδίου Υπουργού εις βάρος της ήδη αναγεγραμμένης εν τη αναλύσει του προϋπολογισμού σχετικής πιστώσεως, εκδιδομένης προς τούτο αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956).

 

3. Τις εν τω προϋπολογισμό του Κράτους τιθέμενες εις την διάθεση των Νομαρχών πιστώσεις, διαχειρίζονται οι Νομάρχες ως δευτερεύοντες διατάκτες, διαθέτοντες αυτές δια χρηματικών ενταλμάτων κατά τα υπό της περί δημοσίου λογιστικού του κράτους νομοθεσίας οριζόμενα.

 

4. Κάθε έκαστο μήνα ο Υπουργός των Οικονομικών επί την προηγούμενη αίτηση των Νομαρχών προσδιορίζει δι' αποφάσεώς του, αναλόγως των χρηματικών πόρων του δημοσίου ταμείου, το χρηματικό ποσό το οποίον έκαστον Νομάρχης δύναται να διαθέσει κατά τον εφεξής μήνα προς πληρωμή των εξόδων της περιφέρειάς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956).

 

5. Η εκ του Ψηφίσματος Οικονομικών δεν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί της υπό των Νομαρχών αναλήψεως υποχρεώσεων εις βάρος των μεταβιβασθεισών σε αυτούς πιστώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.